Untitled Document Thai Flag England Flag
spacer
   เข้าห้องเรียน
spacer
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
 arrow bullet  สมัครสมาชิกใหม่
 arrow bullet  ลืมรหัสผ่าน
spacer
  
      ข่าวประชาสัมพันธ์  
      เนื่องด้วยระบบ TCU-LMS ขัดข้อง จึงทำให้ผู้เรียนไม่สามารถเข้าเรียนในระบบ TCU-LMS ได้ชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 
รายการข่าวทั้งหมด  
ข้อมูล TCU
spacer
icon ประวัติความเป็นมา TCU
icon มุมผู้บริหาร
icon ติดต่อ TCU
icon สอบถามปัญหา
icon คำถามที่พบบ่อย
icon ภาพกิจกรรม TCU
icon สมัครรับข่าวสาร TCU
icon รางวัลจาก UNESCO
   
วิธีเรียนผ่านออนไลน์
spacer
ตรวจความพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนเรียน
student คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจเรียน
teacher คำแนะนำสำหรับอาจารย์
(Experimental Zone)
video วิดีโอคู่มือสำหรับการใช้งาน
ระบบ TCU-LMS
book คู่มือสำหรับการใช้งาน ระบบ TCU-LMS
chat คู่มือสำหรับการใช้กลุ่มงานย่อย (Collaborative Group)
ใน TCU-LMS
japan Japan Guide
spacer
รายวิชาที่เปิดให้บริการ
วิชาเรียนตามอัธยาศัย
|
หลักสูตรประกาศนียบัตร
|
หลักสูตรปริญญาตรี
|
หลักสูตรปริญญาโท
  เพียงลงทะเบียน สมัครเป็นสมาชิก TCU คุณก็สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรียนตามอัธยาศัยของ TCU ซึ่งมีให้เลือกเรียนฟรีกว่า 677 รายวิชา  
วิชาเรียนตามอัธยาศัย
  ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม จำนวน 5 รายวิชา ใช้คำสืบค้น "hotel"
  ภาษาอังกฤษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล ใช้คำสืบค้น "Occupational English"  
  MUA101 :: ชุดสื่อตำราการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษา 
  TCU-TMM101 :: ชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Tell Me More
  เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาพื้นฐาน เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ, คำค้น "วิชาพื้นฐาน"
       
  e-Bookรายชื่อหลักสูตร PDF File รายชื่อวิชาเรียนตามอัธยาศัยทั้งหมด
  บทวิจารณ์และข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นรายวิชาต่างๆ ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด : 9 กรกฏาคม 2558
     
  มาตรฐานการศึกษา
spacer
Red point เกณฑ์การขอเปิดหลักสูตรทางไกล 2548
Red point แนวปฏิบัติการขอเปิดหลักสูตรทางไกลระดับปริญญา 2548
Red point คำขอเพื่อเปิดหลักสูตรทางไกล
Red point แนวทางการสร้างคอร์สแวร์
Red point แบบตรวจสอบการเรียนผ่านเครือข่าย
Red point รายงานการวิจัย TCU
Red point การจัดการระบบ e-Learning
ในระดับอุดมศึกษา
   
Video conference & Seminar
   
tcu logo e-Portfolio, แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อระบบจัดการเรียนอีเลิร์นนิงอุดมศึกษา, 20 พ.ย. 2557 
tcu logo ACU, หลักสูตรวิธีการสอนอีเลิร์นนิง(e-pedagogy) สำหรับผู้สอนทางไกล ครั้งที่ 2, 18-19 พฤศจิกายน 2557
tcu logo ประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ครั้งที่ 5 (IEC2014), 5-6 สิงหาคม 2557
tcu logo TCU-ACU Joint Workshop: e-Pedagogy Professional Training 2014.
tcu logo การประชุมวิชาการสมาร์ท เอ็ดดูเคชั่น (Smart Education), 11-13 พฤศจิกายน 2556
  tcu logoicon  รายการสัมมนาทั้งหมด 
ระบบสนับสนุน
spacer
โปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง ebook (eXe v.0.23) , คู่มือการใช้งาน (ภาษาอังกฤษ) โปรแกรม eXe
RED5, ระบบถ่ายทอดสด
Reload Editor & Manual
Open Software
   
 
 
     
  Open Courseware
open courseware
ocwConsortium
   
   
   
   
เธ—เธฃเธฑเธžเธขเธฒเธเธฃเธเธฒเธฃเน€เธฃเธตเธขเธ™เธฃเธนเน‰
 
เธ—เธฃเธฑเธžเธขเธฒเธเธฃเธเธฒเธฃเน€เธฃเธตเธขเธ™เธฃเธนเน‰เธ™เธฒเธ™เธฒเธŠเธฒเธ•เธด

Teacher TV
Red point มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
Red point SciMath, คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ 
Red point UDACITY, Learn.Think.Do.
Red point COURSERA, the World's Best Courses, Online, For Free.
Red point เรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน | ระบบให้ความช่วยเหลือในการเรียนภาษาญี่ปุ่น
Red point โครงการเตรียมความพร้อมวิชาพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาจุดเสี่ยงภาคใต้ด้วย e-Learning
  Red pointRed point  รายการแหล่งเรียนรู้ทั้งหมด 
ห้องสมุด
spacer
เครือข่ายห้องสมุด (ThaiLIS)
หนังสืออิเลกทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่
   
   
 
 
 
     
news
หมวด Edutainment
ครูมืออาชีพ
พัฒนาการศึกษา,เทคนิคการเรียนการสอน
เรียนภาษาอังกฤษกับรายการ Yes you can. Yes ! you can
ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
Chris Delivery Chris Delivery
เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆกับครูคริส
TCU-TUBE
คลังความรู้สำหรับทุกคน
   
  รอบรั้วมหาวิทยาล้ย
  วิทยาการวิทยาศาสตร์
  สังคมและครอบครัว
  สังคมออนไลน์
     
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ที่ร่วมโครงการ
point
  Chulalongkorn University arrow จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Kasetsart University arrow มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  Naresuan University arrow มหาวิทยาลัยนเรศวร Silpakorn University arrow มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Chiang Mai University arrow มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Mahidol University arrow มหาวิทยาลัยมหิดล
  Mae Fah Luang University arrow มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MIT OCW, USA arrow MIT OCW, USA
  University of The Thai Chamber of Commerce arrow มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UNESCO BANGKOK arrow UNESCO BANGKOK
  National Institute of Multimedia Education (NIME), Japan arrow National Institute of Multimedia Education (NIME), Japan King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang arrow สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  Sukhothai Thammathirat Open University arrow มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Prince of Songkla University arrow มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  Rangsit University arrow มหาวิทยาลัยรังสิต Burapha University arrow มหาวิทยาลัยบูรพา
  Dusit Rajabhat University arrow มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต SrinakharinWirot University arrow มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  Rajamangala University of Technology Isan arrow มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Rajamangala Universiry of Technology Krungthep arrow มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  Rajamangala Universiry of Technology Tawan-ok arrow มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi arrow มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  Rajamangala University of Technology Phra Nakhon arrow มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Rajamangala University of Technology Srivijaya arrow มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  Rajamangala Universiry of Technology Thanyaburi arrow มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Gwangju-Jeonnam University e-Learning Research & Support Center, The Republic of Korea arrow Gwangju-Jeonnam University e-Learning Research & Support Center, The Republic of Korea
   Rajamangala University of Technology Rattanakosin arrow มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ King Mongkut's Institute of Technology Thonburi arrow มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  Rajamangala University of Technology Lanna arrow มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา The Stock Exchange of Thailand arrow ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  KHON KAEN University arrow มหาวิทยาลัยขอนแก่น Hanyang Cyber University, The Republic of Korea arrow Hanyang Cyber University, The Republic of Korea
  The Institute of APEC Collabolative education, The Republic of Korea arrow The Institute of APEC Collabolative education, The Republic of Korea National Electronics and Computer Technology Center arrow ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  Suranaree University of Technology arrow มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Tokai University arrow Tokai University
  Thai Airways arrow บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เธเธฃเธกเธžเธฑเธ’เธ™เธฒเธเธตเธกเธทเธญเนเธฃเธ‡เธ‡เธฒเธ™, เธเธฃเธฐเธ—เธฃเธงเธ‡เนเธฃเธ‡เธ‡เธฒเธ™ arrow กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, กระทรวงแรงงาน
  เธกเธซเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธขเน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเธžเธฃเธฐเธˆเธญเธกเน€เธเธฅเน‰เธฒเธžเธฃเธฐเธ™เธ„เธฃเน€เธซเธ™เธทเธญ arrow มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ arrow สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  Sripatum University arrow มหาวิทยาลัยศรีปทุม University of Phayao arrow มหาวิทยาลัยพะเยา
  Surindra Rajabhat University arrow มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ arrow สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  arrow มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Dusit Rajabhat University arrow มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
         
สรุปสถิติของมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
  (ตั้งแต่เปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อ 12 ม.ค. 2548)  
  จำนวนสมาชิกที่ลงทะเบียน 240,922 คน  
     - นักเรียน 240,378 คน
     - อาจารย์ 543 คน  
  จำนวนบทเรียน 859 บทเรียน  
  จำนวนหลักสูตร 17 หลักสูตร  
  จำนวนบทเรียนที่มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียน 454,579 บทเรียน  
  จำนวนครั้งที่มีผู้เข้าใช้บริการในบทเรียน 6,040,312 ครั้ง  
  มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ที่ร่วมโครงการ 46 แห่ง  
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งหลังสุด : 2 พฤศจิกายน 2558  
 
user Online picture User Online 35 user online
Page Views 18,858,790
TCU website statistics
ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้บริการ : 82.5
 
     
กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | สำนักบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา : UNINET
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400,โทร 02-6105234-9 Fax.02-3545476
Open Courseware Consortium UtahState University Open Courseware Japan Open Courseware Consortium