(ตั้งแต่เปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อ 12 ม.ค. 2548)
จำนวนสมาชิกที่ลงทะเบียน 263,812 คน
   - นักเรียน 263,233 คน
   - อาจารย์ 579 คน
จำนวนบทเรียน 867 บทเรียน
จำนวนหลักสูตร 17 หลักสูตร
การลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียน 505,889 บทเรียน
ผู้เข้าใช้บริการในบทเรียน 6,592,652 ครั้ง
สถาบันร่วมโครงการ 47 แห่ง
ปรับปรุงข้อมูลครั้งหลังสุด : 1 มิถุนายน 2561