(ตั้งแต่เปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อ 12 ม.ค. 2548)  
  จำนวนสมาชิกที่ลงทะเบียน 256,973 คน  
     - นักเรียน 256,396 คน
     - อาจารย์ 577 คน  
  จำนวนบทเรียน 874 บทเรียน  
  จำนวนหลักสูตร 17 หลักสูตร  
  จำนวนบทเรียนที่มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียน 484,603 บทเรียน  
  จำนวนครั้งที่มีผู้เข้าใช้บริการในบทเรียน 6,348,856 ครั้ง  
  มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ที่ร่วมโครงการ 47 แห่ง  
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งหลังสุด : 7 มิถุนายน 2560  
 
user Online picture User Online 1 user online
Page Views 19,423,348
ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้บริการ : 82.5