(ตั้งแต่เปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อ 12 ม.ค. 2548)
จำนวนสมาชิกที่ลงทะเบียน 262,715 คน
   - นักเรียน 262,136 คน
   - อาจารย์ 579 คน
จำนวนบทเรียน 867 บทเรียน
จำนวนหลักสูตร 17 หลักสูตร
การลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียน 502,421 บทเรียน
ผู้เข้าใช้บริการในบทเรียน 6,571,488 ครั้ง
สถาบันร่วมโครงการ 47 แห่ง
ปรับปรุงข้อมูลครั้งหลังสุด : 5 กุมภาพันธ์ 2561