(ตั้งแต่เปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อ 12 ม.ค. 2548)
จำนวนสมาชิกที่ลงทะเบียน 259,759 คน
   - นักเรียน 259,181 คน
   - อาจารย์ 578 คน
จำนวนบทเรียน 874 บทเรียน
จำนวนหลักสูตร 17 หลักสูตร
การลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียน 492,418 บทเรียน
ผู้เข้าใช้บริการในบทเรียน 6,405,493 ครั้ง
สถาบันร่วมโครงการ 47 แห่ง
ปรับปรุงข้อมูลครั้งหลังสุด : 1 กันยายน 2560