โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | Anytime Anywhere Everyone can Learn

ONLINE COURSES

 

สื่อสนับสนุน

มหาวิทยาลัย/หน่วยงานในประเทศ ที่ร่วมโครงการ

ทั้งหมด 40 รายการ ดูทั้งหมด

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  ราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • การบินไทย-จำกัดมหาชน
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,-กระทรวงแรงงาน
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-(สสวท.)
 • การไฟฟ้าในส่วนภูมิภาค (PEA)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัย/หน่วยงานต่างประเทศ ที่ร่วมโครงการ

ทั้งหมด 7 รายการ ดูทั้งหมด

 • Gwangju-Jeonnam University
 • Hanyang Cyber University
 • MIT OCW, USA
 • The Institute of APEC Collabolative education
 • Tokai University
 • UNESCO BANGKOK
 • National Institute of Multimedia Education (NIME)