โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | Anytime Anywhere Everyone can Learn

มหาวิทยาลัย/หน่วยงานต่างประเทศ ที่ร่วมโครงการ

ทั้งหมด 7 รายการ

Gwangju-Jeonnam University
Hanyang Cyber University
MIT OCW, USA
The Institute of APEC Collabolative education
Tokai University
UNESCO BANGKOK
National Institute of Multimedia Education (NIME)