โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | Anytime Anywhere Everyone can Learn

International e-Learning Conference (IEC2015)
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ครั้งที่ 5 (IEC2014), 5-6 สิงหาคม 2557
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ครั้งที่ 8, 5-6 สิงหาคม 2556
Asia Regional Open Courseware and Open Education Conference (AROOC2012)
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง (NEC2012)
International e-Learning Conference (IEC2011)