โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
Office of the Higher Education Commission

ความเป็นมา TCU | Thailand Cyber University Project

Undefined

ความเป็นมา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดตั้งโครงการ Thailand Cyber University Project (TCU) ขึ้นในวันที่  12 มกราคม ปีพ.ศ. 2548 เพื่อให้บริการการเรียนรู้อีเลิร์นนิงแก่นิสิตนักศึกษา ประชาชน ทุกระดับ ทุกอาชีพ ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Inter-University Network : UniNet) เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนได้เข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น และเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ครอบคลุมการศึกษาในทุกระบบ ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal Education) การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non Formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (In-Formal Education) ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ มีระบบการเทียบโอนความรู้จากการศึกษาในแต่ละระบบ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการศึกษาจากระบบหนึ่ง สามารถจะเทียบโอนความรู้ เข้าสู่การศึกษาในอีกระบบหนึ่งได้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดTCU เป็นหน่วยงานกลางประสานงานกับมหาวิทยาลัยและ สถาบันการศึกษาต่างๆ ในการจัดทำหลักสูตร online ร่วมกัน มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา จะเป็นเจ้าของหลักสูตรและเป็นผู้อนุมัติปริญญาบัตรแก่นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาสามารถใช้ชุดวิชาบทเรียน online ในหลักสูตรร่วมกัน

  • โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายพันธกิจที่ชัดเจนตามกลยุทธ์ e-Education
  • การขยายโอกาสอุดมศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาในเวลาและสถานที่ที่สะดวก
  • การสร้างแหล่งการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนไทย พร้อมไปรับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา
  • การจัดการความรู้และแบ่งปันทรัพยากรการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
  • การรองรับปริมาณผู้ต้องการศึกษาที่มีคุณภาพและรองรับการขยายโอกาสการศึกษาตลอดชีวิตเพิ่มขึ้น