ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่อมหาวิทยาล้ย
1 bru001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2 bu001 รู้ทันภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3 cmu001 การถ่ายภาพรังสีภายในช่องปากทางทันตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 cmu002 กล้วยไม้วิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 cmu003 การพยาบาลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 cmu004 ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 cmu005 การต่อต้านการทุจริตในประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 cmu006 การเป็นพลเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 cmu007 จิตวิทยากับ ชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 cmu008 Network Literacy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 cmu009 Information Literacy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 cmu010 Media Literacy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 cmu011 IT Literacy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14 cmu012 Graphic Design Crash Course มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 cmu013 การออกแบบการเรียนรู้สำหรับองค์กรภาคธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 cmu014 อาหารล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 cmu015 อาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 cmu016 เทคนิคการเล่นเทนนิสเบื้องต้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 cmu017 เทคนิคการนำเสนองานแบบมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 cmu018 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21 cmu019 ไอทีเพื่อการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 cmu020 ไอทีเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23 cmu021 การสอนแบบ Active Learning ในห้องเรียน ที่สนุกและใช้งานได้ทันที มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24 cmu022 ศาสตร์และศิลป์ของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 cmu023 การออกแบบสร้างสรรค์แฟชั่นเบื้องต้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 cmu024 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27 cmu025 ศาสตร์เพื่อป้องกันอัตวินิบาตกรรม (การฆ่าตัวตาย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28 cmu026 โปรแกรมไพทอนสำหรับวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
29 cmu027 การสร้างความรู้สึกดีให้ตนเอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30 cmu028 การออกเสียงภาษาอังกฤษและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31 cmu029 จิตวิทยาประยุกต์ในการทำงาน เพื่อความสำเร็จ ความสุข และความมั่งคั่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
32 cmu030 การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
33 cmu031 เทคนิคการจัดการความเครียด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
34 cmu032 คลังข้อมูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
35 cmu033 การเขียนโปรแกรม R สำหรับวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
36 cmu034 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
37 cpru001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
38 cpru002 ภาษาและความรู้วัฒนธรรมสำหรับครู มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
39 cpru003 ก้าวสู่การเป็นนักวิเคราะห์และออกแบบระบบมืออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
40 cpru004 การดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
41 crru001 การออกแบบสื่อสามมิติด้วยโปรแกรม Blender3D มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
42 crru002 การสร้างภาพอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Blender3D มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
43 crru003 การสร้างMobile Application แบบไม่ต้องเขียน Code ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
44 crru004 การออกแบบและผลิตแผ่นพับด้วยโปรแกรม Inkscape (Open Source) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
45 crru005 ตกแต่งและสร้างภาพอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม GIMP (Open Source) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
46 crru006 การใช้ Google Apps for Education สำหรับการจัดการห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
47 crru007 การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
48 crru008 พื้นฐานมวยไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
49 crru009 นาฏยมวยไทย (มวยไทยสวยงาม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
50 crru010 นาฏศิลป์สำหรับปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
51 crru011 ขันโตกล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
52 crru012 อาหารสำหรับผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
53 crru013 เบสิกแคลคูลัส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
54 crru014 การพัฒนาระบบเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
55 crru015 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
56 crru016 ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
57 crru017 ภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
58 cu001 การแก้ปัญหาโลกร้อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
59 cu002 บ้านแห่งยุคอนาคต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
60 cu003 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งและถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
61 cu004 การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากขยะพลาสติก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
62 cu005 สู่การเป็นนักพัฒนาเว็บ: การสร้างหน้าเว็บเบื้องต้นด้วย HTML และ CSS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
63 cu006 การเขียนบรรยายตาราง กราฟและชาร์ตเป็นภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
64 cu007 หลักสูตรลดความคลาดเคลื่อนในการใช้ยา เพื่มความปลอดภัยผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
65 cu008 การวางแผนกลยุทธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
66 cu009 การคิดสร้างสรรค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
67 cu010 การสอนงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
68 cu011 การให้คำปรึกษาในงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
69 cu012 การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
70 cu013 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
71 cu014 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
72 cu015 องค์การแห่งการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
73 cu016 เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
74 cu017 การบริการที่เป็นเลิศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
75 cu018 การออกแบบสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
76 cu019 การจัดการความรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
77 cu020 การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
78 cu021 การผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
79 cu022 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
80 cu023 วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ใช้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
81 depa001 สตาร์ทอัพ มุ่งสู่ฝัน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
82 depa002 พลิกโฉมโลกด้วยดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
83 depa003 เทคโนโลยีขับเคลื่อนครัวโลก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
84 depa004 เทคโนโลยีเกษตร สำหรับคนเกษตร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
85 depa005 เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
86 dpu001 อุตสาหกรรมการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
87 dpu002 การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
88 dru001 การแสดงและกำกับการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
89 eau001 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
90 edX101-Thai-thaimooc002 การออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC Thai MOOC
91 hu001 เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
92 hu002 หลักการใช้ภาษาไทยสำหรับครู มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
93 hu003 เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ระบบ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
94 hu004 กฎหมายอาญา:ภาคทั่วไป มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
95 hu005 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
96 hu006 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
97 hu007 ขนมไทยพื้นบ้านภาคใต้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
98 hu008 พื้นฐาน Internet of Things (IoT) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
99 kku001 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
100 kku002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดการสารสนเทศเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
101 kku003 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
102 kku004 โปรแกรมคอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
103 kku005 วิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่เป็นฐานสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
104 kku006 นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
105 kku007 เทคโนโลยีอาหารและกระบวนการผลิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
106 kku008 การผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน generation ใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
107 kku009 การออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
108 kku010 การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
109 kku011 ทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
110 kku012 ทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
111 kku013 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
112 kmitl001 การถ่ายภาพเบื้องต้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
113 kmitl002 การผลิตรายการวีดีทัศน์เบื้องต้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
114 kmitl003 คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
115 kmitl004 หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
116 kmitl005 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
117 kmitl006 การปลูกพืชเบื้องต้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
118 kmitl007 การเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
119 kmitl008 การถ่ายภาพบุคคล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
120 kmitl009 การถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
121 kmitl010 การผลิตหนังสั้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
122 kmitl011 โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
123 kmitl012 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสู่ธุรกิจเงินล้าน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
124 kmitl013 การจัดการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงสวยงาม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
125 kmitl014 การท่องเที่ยวโดยชุมชน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
126 kmutnb001 การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วย Augmented Reality (AR) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
127 kmutnb002 เทคโนโลยีซ่อมบำรุงโรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
128 kmutt001 การอ่านแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Drawing) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
129 kmutt002 การออกแบบวงจรลำดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
130 kmutt003 เทคโนโลยีระบบรางและการจัดการการขนส่ง|Railway Technology and Transportation Management มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
131 kmutt004 ปรัชญาอาชีวศึกษาและความเป็นครู|Philosophy of Vocational Education and Teaching Professionalism มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
132 kmutt005 แอนิเมชั่น 3 มิติ ขั้นเริ่มต้น-ขั้นกลาง|3ds Animation Foundation มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
133 kmutt006 การออกแบบสื่อเพื่อการโฆษณา|Media Design for Advertising มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
134 kmutt007 การออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์|Computer Based Graphics Design มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
135 kmutt008 การผลิตรายการโทรทัศน์|Television Program Production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
136 kmutt009 การถ่ายภาพขั้นสูงเพื่องานโฆษณา|Advanced Photography for Advertising มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
137 kmutt010 การถ่ายภาพทางอากาศยานโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)|Aerial Photography by Drone มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
138 kmutt011 การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
139 kmutt012 หุ่นยนต์เคลื่อนที่ขนาดเล็กควบคุม ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
140 kmutt013 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ด้วยภาษาซี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
141 kmutt014 เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ของเกษตรกรดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
142 kmutt015 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
143 kmutt016 รู้รอบด้านการนำเสนอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
144 kmutt017 นวัตกรรมการเรียนรู้ในงานอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
145 ku001 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II (Engineering Mathematics II) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
146 ku002 ฟิสิกส์ทั่วไป I (General Physic I) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
147 ku003 เคมีทั่วไป (General Chemistry) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
148 ku004 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
149 mde-dl001 Digital Literacy for Digital Citizenship สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
150 mfu001 การจัดการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
151 mju001 การประยุกต์ใช้ไอโอทีสำหรับธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
152 msu001 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
153 msu002 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
154 mu001 การจัดการการเปลี่ยนแปลงมิติด้านการบริหารและการจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยมหิดล
155 mu002 กลยุทธ์สู่ประชาคมอาเซียน: การเมือง เศรษฐกิจ สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
156 mu003 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 ด้วยแนวทางที่ใช้สะเต็มเป็นฐาน มหาวิทยาลัยมหิดล
157 mu004 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 ด้วยแนวทางที่ใช้สะเต็มเป็นฐาน มหาวิทยาลัยมหิดล
158 mu005 การออกแบบวงจรดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหิดล
159 mu006 การประเมินโครงสร้างในกรณีภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล
160 mu007 การออกแบบโมเดลและงานพิมพ์ 3D โมเดลเพื่อการบริการชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล
161 mu008 ภัยพิบัติใกล้ตัว มหาวิทยาลัยมหิดล
162 mu009 ประวัติและตรวจร่างกาย...ใครคิดว่าไม่สำคัญ มหาวิทยาลัยมหิดล
163 mu010 การจัดการสาธารณภัย…ใครๆ ก็ต้องรู้! มหาวิทยาลัยมหิดล
164 mu011 กู้ชีพกู้ใจ…ใครๆ ก็ทำได้ มหาวิทยาลัยมหิดล
165 mu012 สายด่วนฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิดล
166 mu013 การอนุรักษ์ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืนของพรรณพืชป่าพื้นเมืองของไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
167 mu014 การเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล
168 mu015 วิทย์เพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดล
169 mu016 การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการในยุค 4.0 มหาวิทยาลัยมหิดล
170 nctu001 เศรษฐศาสตร์สร้างสรรค์|Creative Essentials of Economics National Chiao Tung University
171 nou001 การตลาดเชิงสร้างสรรค์ Creative Marketing National Open University of Taiwan
172 nou002 Open Mind! สื่อใหม่แบบข้ามขอบเขตและการประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์|Open Mind! Cross-Boundary New Media and Creative Public Relations|OpenMind! National Open University of Taiwan
173 nrru001 การรู้สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
174 nrru002 การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์สำหรับพาณิชอิเล็กทรอนิคส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
175 nrru003 บริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วย Excel มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
176 nrru004 มาเป็น…นักวิเคราะห์ข้อมูล (แบบไม่ต้องพึ่งใคร) กับการทำเหมืองข้อมูลทีละขั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
177 nrru005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
178 nstru001 ทักษะพื้นฐานการซ่อมบำรุงรักษาในสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
179 nstru002 กสิกรรมธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
180 nu001 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Civilization and Local Wisdom) มหาวิทยาลัยนเรศวร
181 nu002 โปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ (LaTeX program for academic documents) มหาวิทยาลัยนเรศวร
182 nu003 เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารแบบผสมผสาน (Hybrid Building Construction) มหาวิทยาลัยนเรศวร
183 nu004 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (Concrete Building Technology) มหาวิทยาลัยนเรศวร
184 nu005 เภสัชบำบัดในโรคไตเรื้อรัง (Pharmacotherapy in Chronic Kidney disease) มหาวิทยาลัยนเรศวร
185 nu006 สถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคประชาชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
186 nu007 การบริหารภาครัฐ (Public Administration) มหาวิทยาลัยนเรศวร
187 nu008 พลังงานทดแทน (Renewable energy) มหาวิทยาลัยนเรศวร
188 nu009 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
189 nu010 การพัฒนาสภาพแวดล้อมในสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
190 nu011 กลยุทธ์การสร้างชุมชนการเรียนรู้ด้วย PLC มหาวิทยาลัยนเรศวร
191 nu012 การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครูยุคใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
192 nu013 พลวัตการเรียนรู้กับการสร้างนิยม (Learning Dynamic) มหาวิทยาลัยนเรศวร
193 nu014 การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
194 nu015 การบูรณาการ ICT เพื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
195 nu016 การใช้ ICT เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
196 nu017 การสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร มหาวิทยาลัยนเรศวร
197 nu018 การสร้างทีมงานเพื่อการพัฒนางานแบบมืออาชีพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
198 nu019 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
199 nu020 การเงินส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยนเรศวร
200 nu021 ภาษาอังกฤษสำหรับนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
201 nu022 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
202 nu023 สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
203 nu024 นเรศวรศึกษา (Naresuan Study) มหาวิทยาลัยนเรศวร
204 nu025 ภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกร (Spoken English for Pharmacist) มหาวิทยาลัยนเรศวร
205 nu026 ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยสำหรับเภสัชกร (Patient Communication Skill For Pharmacist) มหาวิทยาลัยนเรศวร
206 nu027 โปรแกรม Python สำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ (Python Programming for Scientific Computations) มหาวิทยาลัยนเรศวร
207 nu028 การเรียนร่วมศตวรรษที่ 21 (Start Up Inclusive Education in 21st century) มหาวิทยาลัยนเรศวร
208 nu029 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (UNIVERSAL DESIGN) มหาวิทยาลัยนเรศวร
209 nu030 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Introduction to Computer Information science) มหาวิทยาลัยนเรศวร
210 nu031 ระบบการสอนอัจฉริยะ (Intelligent Tutoring System) มหาวิทยาลัยนเรศวร
211 nu032 ความร่วมมือในการรักษาด้วยยา (Medication adherence) มหาวิทยาลัยนเรศวร
212 nu033 กฎหมายควบคุมอาคาร (Building Regulations) มหาวิทยาลัยนเรศวร
213 nu034 การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Development) มหาวิทยาลัยนเรศวร
214 nu035 เขียนแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Drawing) มหาวิทยาลัยนเรศวร
215 ovec001 สายส่งและสายอากาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
216 ovec002 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
217 pbri001 ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
218 pbri002 การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
219 pim001 จิตวิทยาบุคลิกภาพ และการปรับตัว สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
220 pim002 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในยุค Thailand 4.0 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
221 pim003 วิจัยทางธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
222 pkru001 กระบวณการสอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตร Microsoft PowerPoint 2013 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
223 pkru002 หลักสูตรการบริหารจัดการข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Drive มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
224 pkru003 หลักสูตรการประยุกต์และพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sites มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
225 pncc001 ภูมิปัญญาท้องถิ่น "ว่าวเบอร์อามัส" วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
226 psru001 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Innovation and Information Technology in Education) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
227 psu001 โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สามภาษาออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
228 psu002 ศิลปะอิสลาม (Islamic Art) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
229 psu003 เทคโนโลยีทางภาพถ่ายเพื่อสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
230 psu004 บาติก 1 (Batik 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
231 psu005 วิถีชีวิตมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
232 psu006 สุขภาวะกายและจิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
233 psu007 การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย (Nursing care for patients with myocardial infarction) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
234 psu008 การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
235 psu009 ศิลปกรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
236 rajapark001 จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) สถาบันรัชต์ภาคย์
237 rajapark002 การจัดการตลาดชุมชนสมัยใหม่ สถาบันรัชต์ภาคย์
238 rbac001 เทคโนโลยีการเงิน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
239 rbac002 ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
240 rmuti001 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
241 rmutk001 การเตรียมการวางแผนก่อนการผลิตสำหรับงานโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
242 rmutl.tak001 ระบบสารสนเทศทางบัญชี (Accounting Information System) เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
243 rmutl.tak002 บัญชีเบื้องต้น เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
244 rmutl.tak003 การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
245 rmutr001 การผลิตภาพยนต์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
246 rmutsb001 เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับการออกแบบสื่อภาพและเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
247 rmutt001 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Homeschool) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
248 rmutt002 ทักษะงานช่างพื้นฐาน (Basic Engineering Skill) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
249 rmutt003 เทคโนโลยี SMART GRID (Smart Grid) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
250 rmutt004 การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (A new entrepreneur) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
251 rmutt005 การเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (Preparing for Aging) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
252 rmutt006 เทคนิคการออกแบบและตกแต่งบ้านประหยัดพลังงาน (Energy Efficient Homes Design & Decoration) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
253 rmutt007 การแปรรูปอาหาร (Food Processing) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
254 rmutt008 อาหารเพื่อสุขภาพ (Food for Health) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
255 rmutt009 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (English for Cultural Tourism) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
256 rmutt010 การจัดคลังข้อมูลเพื่อการตัดสินใจขององค์กร (Data Warehouse for Decision Making in Organization) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
257 rmutt011 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (Fundamentals of Data Science) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
258 rmutt012 เทคนิคการสำรวจตัวอย่าง (Sampling Techniques) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
259 rmutt013 ภาษา Python สำหรับวิทยาการข้อมูล (Fundamental of Computer Programming with Python Language) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
260 rmutt014 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร (Calculus for Engineer) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
261 rmutt015 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับองค์กรธุรกิจ (Decision Support Systems) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
262 rmuttocpc001 ธุรกิจอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
263 rpu001 การจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
264 rsu001 คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining and Data Warehousing) มหาวิทยาลัยรังสิต
265 rsu002 เศรษฐศาสตร์ตลาดการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต
266 rsu003 การวิเคราะห์เชิงลึกอภิมหาข้อมูล มหาวิทยาลัยรังสิต
267 rsu004 ความรู้เบื้องต้นการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
268 ru001 จริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์ (Ethics in Using Computer) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
269 sct001 การเตรียมสอบประกาศนียบัตร Microsoft Office Word 2013 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
270 sct002 การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วย กูเกิลด็อก กูเกิลชีท กูเกิลสไลด์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
271 sct003 การประยุกต์ใช้โปรแกรมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชั่น วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
272 sct004 ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
273 sdu001 การดูแลแบบประคับประคอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
274 sdu002 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
275 sdu003 พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
276 skru001 การออกแบบและสร้างสื่อ Interactive เพื่อการเรียนการสอนบน Smartphone มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
277 spu001 โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น (Introduction to Principles of Logistics and Supply Chain Management) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
278 spu002 เครื่องมือ Cloud-Based ศตวรรษ 21 เพื่อชีวิตประจำวัน (21st Century Cloud-Based Tools for everyday life) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
279 spu003 การเตรียมพร้อมเพื่ออาชีพการขนส่งสินค้าทางถนน ตามคุณวุฒิวิชาชีพสาขาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
280 spu004 เรียนรู้การบริการผู้โดยสาร บนเครื่องบิน ตามคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา ต้อนรับบนเครื่องบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
281 spu005 เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุค Digital มหาวิทยาลัยศรีปทุม
282 sru001 กระบวณการสอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตร Microsoft Excel 2013 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
283 sru002 การจัดการสารสนเทศสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
284 sru003 ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
285 sru004 การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
286 ssru001 เพศศึกษารอบด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
287 ssru002 อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
288 ssru003 ประวัติศาสตร์ยุโรป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
289 ssru004 หลักพุทธธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
290 ssru005 การออกแบบสื่อเสียงเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
291 ssru006 การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
292 stou.ccdkm001 สตาร์ทอัพอังกฤษ (English Start Up) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
293 stou.ccdkm002 รู้จักสื่อ...รู้จักอาเซียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
294 stou.ccdkm003 สตาร์ทอัพชุมชน (Community Start Up) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
295 stou.ccdkm004 พื้นที่จุดประกาย (Start Up Space) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
296 stou.ccdkm005 ชีวิตทันยุค (Start Up Life) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
297 stou.ccdkm006 ชุมชนไอดอล (Idol Community) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
298 stou.ccdkm007 ท่องเที่ยวชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (CCDKM)
299 stou.ccdkm008 ธุรกิจบริการสปาและการประยุกต์งานแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (CCDKM)
300 stou.ccdkm009 ศิลปะการปรุงอาหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (CCDKM)
301 stou.ccdkm010 พื้นฐานนักออกแบบแฟชั่นสำหรับชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (CCDKM)
302 stou001 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
303 stou002 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
304 stou003 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
305 stou004 การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการทางการเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
306 stou005 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
307 stou006 เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
308 stou007 การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
309 stou008 กฎหมายอาญาภาคความผิด (มาตรา 309-398) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
310 stou009 คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
311 stou010 ผู้ดูแลผู้สูงอายุ...เพื่อป้องกันภาวะความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
312 stou011 การสร้างวินัยในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
313 stou012 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
314 stou013 SME Start Up มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
315 stou014 การพูด การแสดงทางวิทยุกระจายเสียงอย่างมืออาชีพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
316 stou015 สถิติธุรกิจ (สถิติเรื่องใกล้ตัว...ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
317 stou016 Young Smart Farmer ยุคไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
318 stou017 ภูมิปัญญาไทย กับการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
319 stou018 สื่อสารอย่างไรให้สมาร์ตในยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
320 stou019 ศาสตร์แห่งการชะลอวัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
321 stou020 ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
322 stou021 การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
323 StudioX-Thai-thaimooc004 การสร้างและการจัดการรายวิชา MOOC Thai MOOC
324 su001 กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
325 su002 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร
326 su003 เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร
327 su004 การวิจัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
328 su005 การออกแบบภาพประกอบสื่อสําหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศิลปากร
329 su006 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
330 su007 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
331 su008 พลเมืองดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร
332 su009 มนุษย์กับศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร
333 sut001 คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
334 sut002 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
335 sut003 การประยุกต์ใช้งานและอันตรายของแม่เหล็กไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
336 swu001 ผู้ประกอบการเพื่อสังคมเบื้องต้น (Introduction to Social Entrepreneurship) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
337 swu002 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
338 swu003 Cloud Technology Tools เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
339 swu004 การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่าน Social Media มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
340 swu005 การหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
341 swu006 การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
342 swu007 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
343 swu008 Online Classroom ห้องเรียนยุคใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
344 swu009 การสร้างคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
345 swu010 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
346 swu011 การออกแบบ Infographic มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
347 swu012 สร้างแบรนด์ดีด้วย R.I.C.H. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
348 swu013 จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
349 tcu001 Thai MOOC Help Thailand Cyber University
350 thaimooc001 การพัฒนาวิชาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ OPEN EDX Thai MOOC
351 thesis001 การสร้างอินโฟกราฟิกเบื้องต้น รายวิชาเพื่อการวิจัยและสารนิพนธ์
352 thesis002 ชุดประเมินตนเองแบบดิจิทัลสำหรับครูและผู้เรียนด้านทักษะการคิดขั้นสูงตามแนวคิด Revised Bloom’s Taxonomy รายวิชาเพื่อการวิจัยและสารนิพนธ์
353 tsu001 ทักษิณศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
354 tsu002 ศิลปะ หัตกรรม และการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
355 tsu003 วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีและความเชื่อในภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
356 up001 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง มหาวิทยาลัยพะเยา
357 up002 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
358 up003 การใช้ภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา
359 up004 การสื่อสารในสังคมดิจิตัล มหาวิทยาลัยพะเยา
360 uru001 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข (Economics for happy living) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
361 uru002 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
362 uru003 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
363 utcc001 การวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง (Transportation System Planning and Design) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
364 utcc002 หลักการบัญชี (Principles of Accounting) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
365 VideoX-Thai-thaimooc003 การสร้างวิดีทัศน์สำหรับรายวิชา MOOC Thai MOOC
366 wu001 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับปัจจุบันและอนาคต (IT for the Present and Beyond) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
367 wu002 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
368 wu003 จิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
369 wu004 จิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
370 wu005 การเตรียมสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
371 wu006 อาหารไทยเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
372 wu007 เครื่องมือออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
373 wu008 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง : จากแนวคิดไปสู่ผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
374 wu009 การแสวงหาความรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
375 wu010 การสืบค้นข้อมูลเพื่อการค้นคว้าและเขียนรายงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
376 yru001 วิชาภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
377 yru002 ภาษามลายูสำหรับนักเดินทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา