ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่อมหาวิทยาล้ย
1 bru001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2 bu001 รู้ทันภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3 cmu001 การถ่ายภาพรังสีภายในช่องปากทางทันตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 cmu002 กล้วยไม้วิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 cmu003 การพยาบาลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 cmu004 ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 cmu005 การต่อต้านการทุจริตในประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 cmu006 การเป็นพลเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 cmu007 จิตวิทยากับ ชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 cmu008 Network Literacy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 cmu009 Information Literacy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 cmu010 Media Literacy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 cmu011 IT Literacy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14 cmu012 Graphic Design Crash Course มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 cmu013 การออกแบบการเรียนรู้สำหรับองค์กรภาคธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 cmu014 อาหารล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 cmu015 อาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 cmu016 เทคนิคการเล่นเทนนิสเบื้องต้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 cmu017 เทคนิคการนำเสนองานแบบมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 cmu018 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21 cpru001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
22 crru001 การออกแบบสื่อสามมิติด้วยโปรแกรม Blender3D มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
23 crru002 การสร้างภาพอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Blender3D มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
24 crru003 การสร้างMobile Application แบบไม่ต้องเขียน Code ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
25 crru004 การออกแบบและผลิตแผ่นพับด้วยโปรแกรม Inkscape (Open Source) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
26 crru005 ตกแต่งและสร้างภาพอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม GIMP (Open Source) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
27 crru006 การใช้ Google Apps for Education สำหรับการจัดการห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
28 crru007 การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
29 crru008 พื้นฐานมวยไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
30 crru009 นาฏยมวยไทย (มวยไทยสวยงาม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
31 crru010 นาฏศิลป์สำหรับปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
32 crru011 ขันโตกล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
33 crru012 อาหารสำหรับผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
34 crru013 เบสิกแคลคูลัส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
35 crru014 การพัฒนาระบบเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
36 crru015 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
37 crru016 ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
38 crru017 ภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
39 cu001 การแก้ปัญหาโลกร้อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40 cu002 บ้านแห่งยุคอนาคต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41 cu003 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งและถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
42 cu004 การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากขยะพลาสติก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43 cu005 สู่การเป็นนักพัฒนาเว็บ: การสร้างหน้าเว็บเบื้องต้นด้วย HTML และ CSS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44 cu006 การเขียนบรรยายตาราง กราฟและชาร์ตเป็นภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45 cu007 หลักสูตรลดความคลาดเคลื่อนในการใช้ยา เพื่มความปลอดภัยผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46 cu008 การวางแผนกลยุทธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
47 cu009 การคิดสร้างสรรค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48 cu010 การสอนงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49 cu011 การให้คำปรึกษาในงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50 cu012 การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
51 cu013 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
52 cu014 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
53 cu015 องค์การแห่งการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
54 cu016 เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
55 cu017 การบริการที่เป็นเลิศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
56 cu018 การออกแบบสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
57 cu019 การจัดการความรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
58 cu020 การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
59 cu021 การผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
60 cu022 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
61 eau001 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
62 hu001 เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
63 hu002 หลักการใช้ภาษาไทยสำหรับครู มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
64 hu003 เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ระบบ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
65 hu004 กฎหมายอาญา:ภาคทั่วไป มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
66 hu005 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
67 kku001 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
68 kku002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดการสารสนเทศเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
69 kku003 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
70 kku004 โปรแกรมคอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
71 kku005 วิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่เป็นฐานสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
72 kku006 นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
73 kku007 เทคโนโลยีอาหารและกระบวนการผลิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
74 kku008 การผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน generation ใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
75 kku009 การออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
76 kku010 การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
77 kku011 ทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
78 kku012 ทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
79 kku013 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
80 kmitl001 การถ่ายภาพเบื้องต้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
81 kmitl002 การผลิตรายการวีดีทัศน์เบื้องต้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
82 kmitl003 คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
83 kmitl004 หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
84 kmitl005 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
85 kmitl006 การปลูกพืชเบื้องต้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
86 kmitl007 การเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
87 kmutnb001 การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วย Augmented Reality (AR) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
88 kmutt001 การอ่านแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Drawing) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
89 kmutt002 การออกแบบวงจรลำดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
90 kmutt003 เทคโนโลยีระบบรางและการจัดการการขนส่ง|Railway Technology and Transportation Management มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
91 kmutt004 ปรัชญาอาชีวศึกษาและความเป็นครู|Philosophy of Vocational Education and Teaching Professionalism มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
92 kmutt005 แอนิเมชั่น 3 มิติ ขั้นเริ่มต้น-ขั้นกลาง|3ds Animation Foundation มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
93 kmutt006 การออกแบบสื่อเพื่อการโฆษณา|Media Design for Advertising มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
94 kmutt007 การออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์|Computer Based Graphics Design มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
95 kmutt008 การผลิตรายการโทรทัศน์|Television Program Production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
96 kmutt009 การถ่ายภาพขั้นสูงเพื่องานโฆษณา|Advanced Photography for Advertising มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
97 kmutt010 การถ่ายภาพทางอากาศยานโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)|Aerial Photography by Drone มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
98 ku001 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II (Engineering Mathematics II) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
99 ku002 ฟิสิกส์ทั่วไป I (General Physic I) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
100 ku003 เคมีทั่วไป (General Chemistry) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
101 mde-dl001 Digital Literacy for Digital Citizenship สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
102 mu001 การจัดการการเปลี่ยนแปลงมิติด้านการบริหารและการจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยมหิดล
103 mu002 กลยุทธ์สู่ประชาคมอาเซียน: การเมือง เศรษฐกิจ สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
104 mu003 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 ด้วยแนวทางที่ใช้สะเต็มเป็นฐาน มหาวิทยาลัยมหิดล
105 mu004 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 ด้วยแนวทางที่ใช้สะเต็มเป็นฐาน มหาวิทยาลัยมหิดล
106 mu005 การออกแบบวงจรดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหิดล
107 mu006 การประเมินโครงสร้างในกรณีภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล
108 mu007 การออกแบบโมเดลและงานพิมพ์ 3D โมเดลเพื่อการบริการชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล
109 mu008 ภัยพิบัติใกล้ตัว มหาวิทยาลัยมหิดล
110 mu009 ประวัติและตรวจร่างกาย...ใครคิดว่าไม่สำคัญ มหาวิทยาลัยมหิดล
111 mu010 การจัดการสาธารณภัย…ใครๆ ก็ต้องรู้! มหาวิทยาลัยมหิดล
112 mu011 กู้ชีพกู้ใจ…ใครๆ ก็ทำได้ มหาวิทยาลัยมหิดล
113 mu012 สายด่วนฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิดล
114 mu013 การอนุรักษ์ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืนของพรรณพืชป่าพื้นเมืองของไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
115 mu014 การเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล
116 nctu001 เศรษฐศาสตร์สร้างสรรค์|Creative Essentials of Economics National Chiao Tung University
117 nou001 การตลาดเชิงสร้างสรรค์ Creative Marketing National Open University of Taiwan
118 nou002 Open Mind! สื่อใหม่แบบข้ามขอบเขตและการประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์|Open Mind! Cross-Boundary New Media and Creative Public Relations|OpenMind! National Open University of Taiwan
119 nrru001 การรู้สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
120 nrru002 การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์สำหรับพาณิชอิเล็กทรอนิคส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
121 nstru001 ทักษะพื้นฐานการซ่อมบำรุงรักษาในสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
122 nu001 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Civilization and Local Wisdom) มหาวิทยาลัยนเรศวร
123 nu002 โปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ (LaTeX program for academic documents) มหาวิทยาลัยนเรศวร
124 nu003 เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารแบบผสมผสาน (Hybrid Building Construction) มหาวิทยาลัยนเรศวร
125 nu004 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (Concrete Building Technology) มหาวิทยาลัยนเรศวร
126 nu005 เภสัชบำบัดในโรคไตเรื้อรัง (Pharmacotherapy in Chronic Kidney disease) มหาวิทยาลัยนเรศวร
127 nu006 สถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคประชาชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
128 nu007 การบริหารภาครัฐ (Public Administration) มหาวิทยาลัยนเรศวร
129 nu008 พลังงานทดแทน (Renewable energy) มหาวิทยาลัยนเรศวร
130 nu009 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
131 nu010 การพัฒนาสภาพแวดล้อมในสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
132 nu011 กลยุทธ์การสร้างชุมชนการเรียนรู้ด้วย PLC มหาวิทยาลัยนเรศวร
133 nu012 การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครูยุคใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
134 nu013 พลวัตการเรียนรู้กับการสร้างนิยม (Learning Dynamic) มหาวิทยาลัยนเรศวร
135 nu014 การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
136 nu015 การบูรณาการ ICT เพื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
137 nu016 การใช้ ICT เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
138 nu017 การสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร มหาวิทยาลัยนเรศวร
139 nu018 การสร้างทีมงานเพื่อการพัฒนางานแบบมืออาชีพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
140 nu019 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
141 nu020 การเงินส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยนเรศวร
142 nu021 ภาษาอังกฤษสำหรับนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
143 nu022 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
144 nu023 สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
145 nu024 นเรศวรศึกษา (Naresuan Study) มหาวิทยาลัยนเรศวร
146 nu025 ภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกร (Spoken English for Pharmacist) มหาวิทยาลัยนเรศวร
147 nu026 ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยสำหรับเภสัชกร (Patient Communication Skill For Pharmacist) มหาวิทยาลัยนเรศวร
148 nu027 โปรแกรม Python สำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ (Python Programming for Scientific Computations) มหาวิทยาลัยนเรศวร
149 nu028 การเรียนร่วมศตวรรษที่ 21 (Start Up Inclusive Education in 21st century) มหาวิทยาลัยนเรศวร
150 nu029 การออกแบบเพื่อคนทุกวัย (UNIVERSAL DESIGN) มหาวิทยาลัยนเรศวร
151 nu030 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Introduction to Computer Information science) มหาวิทยาลัยนเรศวร
152 nu031 ระบบการสอนอัจฉริยะ (Intelligent Tutoring System) มหาวิทยาลัยนเรศวร
153 nu032 ความร่วมมือในการรักษาด้วยยา (Medication adherence) มหาวิทยาลัยนเรศวร
154 nu033 กฎหมายควบคุมอาคาร (Building Regulations) มหาวิทยาลัยนเรศวร
155 nu034 การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Development) มหาวิทยาลัยนเรศวร
156 nu035 เขียนแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Drawing) มหาวิทยาลัยนเรศวร
157 pkru001 กระบวณการสอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตร Microsoft PowerPoint 2013 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
158 psru001 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Innovation and Information Technology in Education) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
159 psu001 โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สามภาษาออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
160 psu002 ศิลปะอิสลาม (Islamic Art) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
161 psu003 เทคโนโลยีทางภาพถ่ายเพื่อสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
162 psu004 บาติก 1 (Batik 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
163 psu005 วิถีชีวิตมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
164 psu006 สุขภาวะกายและจิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
165 psu007 การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
166 rajapark001 จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) สถาบันรัชต์ภาคย์
167 rmutl.tak001 ระบบสารสนเทศทางบัญชี (Accounting Information System) เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
168 rmutl.tak002 บัญชีเบื้องต้น เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
169 rmutl.tak003 การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
170 rmutsb001 เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับการออกแบบสื่อภาพและเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
171 rmutt001 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Homeschool) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
172 rmutt002 ทักษะงานช่างพื้นฐาน (Basic Engineering Skill) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
173 rmutt003 เทคโนโลยี SMART GRID (Smart Grid) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
174 rmutt004 การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (A new entrepreneur) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
175 rmutt005 การเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (Preparing for Aging) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
176 rmutt006 เทคนิคการออกแบบและตกแต่งบ้านประหยัดพลังงาน (Energy Efficient Homes Design & Decoration) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
177 rmutt007 การแปรรูปอาหาร (Food Processing) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
178 rmutt008 อาหารเพื่อสุขภาพ (Food for Health) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
179 rmutt009 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (English for Cultural Tourism) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
180 rmutt010 การจัดคลังข้อมูลเพื่อการตัดสินใจขององค์กร (Data Warehouse for Decision Making in Organization) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
181 rmutt011 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (Fundamentals of Data Science) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
182 rmutt012 เทคนิคการสำรวจตัวอย่าง (Sampling Techniques) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
183 rmutt013 ภาษา Python สำหรับวิทยาการข้อมูล (Fundamental of Computer Programming with Python Language) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
184 rmutt014 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร (Calculus for Engineer) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
185 rmutt015 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับองค์กรธุรกิจ (Decision Support Systems) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
186 rsu001 คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining and Data Warehousing) มหาวิทยาลัยรังสิต
187 rsu002 เศรษฐศาสตร์ตลาดการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต
188 ru001 จริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์ (Ethics in Using Computer) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
189 sct001 การเตรียมสอบประกาศนียบัตร Microsoft Office Word 2013 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
190 spu001 หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น (Introduction to Principles of Logistics and Supply Chain Management) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
191 spu002 การบริหาร การสื่อสาร และการทำงานiร่วมกัน ด้วยเครื่องมือ Cloud-Based แห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
192 sru001 กระบวณการสอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตร Microsoft Excel 2013 มหาิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
193 ssru001 เพศศึกษารอบด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
194 ssru002 อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
195 ssru003 ประวัติศาสตร์ยุโรป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
196 ssru004 หลักพุทธธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
197 ssru005 การออกแบบสื่อเสียงเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
198 ssru006 การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
199 stou.ccdkm001 สตาร์ทอัพอังกฤษ (English Start Up) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
200 stou.ccdkm002 รู้จักสื่อ...รู้จักอาเซียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
201 stou.ccdkm003 สตาร์ทอัพชุมชน (Community Start Up) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
202 stou.ccdkm004 พื้นที่จุดประกาย (Start Up Space) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
203 stou.ccdkm005 ชีวิตทันยุค (Start Up Life) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
204 stou.ccdkm006 ชุมชนไอดอล (Idol Community) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
205 stou001 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
206 stou002 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
207 stou003 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
208 stou004 การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการทางการเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
209 stou005 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
210 stou006 เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
211 stou007 การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
212 stou008 กฎหมายอาญาภาคความผิด (มาตรา 309-398) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
213 stou009 คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
214 stou010 ผู้ดูแลผู้สูงอายุ...เพื่อป้องกันภาวะความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
215 stou011 การสร้างวินัยในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
216 stou012 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
217 stou013 SME Start Up มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
218 su001 กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
219 su002 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร
220 su003 เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร
221 su004 การวิจัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
222 su005 การออกแบบภาพประกอบสื่อสําหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศิลปากร
223 su006 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
224 su007 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
225 sut001 คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
226 swu001 ผู้ประกอบการเพื่อสังคมเบื้องต้น (Introduction to Social Entrepreneurship) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
227 swu002 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
228 swu003 Cloud Technology Tools เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
229 swu004 การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่าน Social Media มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
230 swu005 การหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
231 swu006 การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
232 swu007 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
233 swu008 Online Classroom ห้องเรียนยุคใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
234 swu009 การสร้างคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
235 swu010 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
236 swu011 การออกแบบ Infographic มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
237 tcu001 Thai MOOC Help Thailand Cyber University
238 tcu002 Thai MOOC Help V.2 tcu
239 thaimooc101 การพัฒนาวิชาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ OPEN EDX Thai MOOC
240 tsu001 ทักษิณศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
241 up001 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง มหาวิทยาลัยพะเยา
242 up002 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
243 up003 การใช้ภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา
244 up004 การสื่อสารในสังคมดิจิตัล มหาวิทยาลัยพะเยา
245 uru001 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข (Economics for happy living) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
246 uru002 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
247 utcc001 การวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง (Transportation System Planning and Design) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
248 utcc002 หลักการบัญชี (Principles of Accounting) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
249 wu001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
250 wu002 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
251 wu003 จิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
252 wu004 จิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
253 wu005 การเตรียมสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
254 yru001 วิชาภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา