ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่อมหาวิทยาล้ย
1 bru001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2 cmu001 การถ่ายภาพรังสีภายในช่องปากทางทันตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 cmu002 กล้วยไม้วิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 cmu003 การพยาบาลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 cmu004 ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 cmu005 การต่อต้านการทุจริตในประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 cmu006 การเป็นพลเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 cmu007 จิตวิทยากับ ชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 cmu008 Network Literacy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 cmu009 Information Literacy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 cmu010 Media Literacy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 cmu011 IT Literacy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 cmu012 Graphic Design Crash Course มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14 cmu013 การออกแบบการเรียนรู้สำหรับองค์กรภาคธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 cmu014 อาหารล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 cmu015 อาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 cmu016 เทคนิคการเล่นเทนนิสเบื้องต้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 cmu017 เทคนิคการนำเสนองานแบบมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 cmu018 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 cpru001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
21 crru001 การออกแบบสื่อสามมิติด้วยโปรแกรม Blender3D มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
22 crru002 การสร้างภาพอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Blender3D มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
23 crru003 การสร้างMobile Application แบบไม่ต้องเขียน Code ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
24 crru004 การออกแบบและผลิตแผ่นพับด้วยโปรแกรม Inkscape (Open Source) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
25 crru005 ตกแต่งและสร้างภาพอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม GIMP (Open Source) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
26 crru006 การใช้ Google Apps for Education สำหรับการจัดการห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
27 crru007 การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
28 crru008 พื้นฐานมวยไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
29 crru009 นาฏยมวยไทย (มวยไทยสวยงาม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
30 crru010 นาฏศิลป์สำหรับปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
31 crru011 ขันโตกล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
32 crru012 อาหารสำหรับผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
33 crru013 เบสิกแคลคูลัส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
34 crru014 การพัฒนาระบบเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
35 crru015 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
36 crru016 ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
37 crru017 ภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
38 cu001 การแก้ปัญหาโลกร้อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
39 cu002 บ้านแห่งยุคอนาคต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40 cu003 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งและถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41 cu004 การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากขยะพลาสติก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
42 cu005 สู่การเป็นนักพัฒนาเว็บ: การสร้างหน้าเว็บเบื้องต้นด้วย HTML และ CSS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43 cu006 การเขียนบรรยายตาราง กราฟและชาร์ตเป็นภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44 cu007 หลักสูตรลดความคลาดเคลื่อนในการใช้ยา เพื่มความปลอดภัยผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45 cu008 การวางแผนกลยุทธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46 cu009 การคิดสร้างสรรค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
47 cu010 การสอนงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48 cu011 การให้คำปรึกษาในงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49 cu012 การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50 cu013 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
51 cu014 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
52 cu015 องค์การแห่งการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
53 cu016 เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
54 cu017 การบริการที่เป็นเลิศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
55 cu018 การออกแบบสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
56 cu019 การจัดการความรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
57 cu020 การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
58 cu021 การผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
59 cu022 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
60 eau001 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
61 hu001 เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
62 hu002 หลักการใช้ภาษาไทยสำหรับครู มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
63 hu003 เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ระบบ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
64 hu004 กฎหมายอาญา:ภาคทั่วไป มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
65 hu005 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
66 kku001 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
67 kku002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดการสารสนเทศเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
68 kku003 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
69 kku004 โปรแกรมคอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
70 kku005 วิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่เป็นฐานสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
71 kku006 นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
72 kku007 เทคโนโลยีอาหารและกระบวนการผลิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
73 kku008 การผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน generation ใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
74 kku009 การออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
75 kku010 การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
76 kku011 ทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
77 kku012 ทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
78 kku013 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
79 kmitl001 การถ่ายภาพเบื้องต้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
80 kmitl002 การผลิตรายการวีดีทัศน์เบื้องต้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
81 kmitl003 คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
82 kmitl004 หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
83 kmitl005 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
84 kmitl006 การปลูกพืชเบื้องต้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
85 kmitl007 การเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
86 kmutnb001 การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วย Augmented Reality (AR) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
87 kmutt001 การอ่านแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Drawing) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
88 kmutt002 การออกแบบวงจรลำดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
89 kmutt003 เทคโนโลยีระบบรางและการจัดการการขนส่ง|Railway Technology and Transportation Management มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
90 kmutt004 ปรัชญาอาชีวศึกษาและความเป็นครู|Philosophy of Vocational Education and Teaching Professionalism มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
91 kmutt005 แอนิเมชั่น 3 มิติ ขั้นเริ่มต้น-ขั้นกลาง|3ds Animation Foundation มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
92 kmutt006 การออกแบบสื่อเพื่อการโฆษณา|Media Design for Advertising มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
93 kmutt007 การออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์|Computer Based Graphics Design มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
94 kmutt008 การผลิตรายการโทรทัศน์|Television Program Production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
95 kmutt009 การถ่ายภาพขั้นสูงเพื่องานโฆษณา|Advanced Photography for Advertising มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
96 kmutt010 การถ่ายภาพทางอากาศยานโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)|Aerial Photography by Drone มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
97 ku001 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II part 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
98 ku002 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II part 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
99 ku003 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 part 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
100 ku004 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 part 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
101 ku005 เคมีทั่วไป Part 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
102 ku006 เคมีทั่วไป Part 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
103 mde-dl001 Digital Literacy for Digital Citizenship สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
104 mu001 การจัดการการเปลี่ยนแปลงมิติด้านการบริหารและการจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยมหิดล
105 mu002 กลยุทธ์สู่ประชาคมอาเซียน: การเมือง เศรษฐกิจ สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
106 mu003 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 ด้วยแนวทางที่ใช้สะเต็มเป็นฐาน มหาวิทยาลัยมหิดล
107 mu004 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 ด้วยแนวทางที่ใช้สะเต็มเป็นฐาน มหาวิทยาลัยมหิดล
108 mu005 การออกแบบวงจรดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหิดล
109 mu006 การประเมินโครงสร้างในกรณีภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล
110 mu007 การออกแบบโมเดลและงานพิมพ์ 3D โมเดลเพื่อการบริการชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล
111 mu008 ภัยพิบัติใกล้ตัว มหาวิทยาลัยมหิดล
112 mu009 ประวัติและตรวจร่างกาย...ใครคิดว่าไม่สำคัญ มหาวิทยาลัยมหิดล
113 mu010 การจัดการสาธารณภัย…ใครๆ ก็ต้องรู้! มหาวิทยาลัยมหิดล
114 mu011 กู้ชีพกู้ใจ…ใครๆ ก็ทำได้ มหาวิทยาลัยมหิดล
115 mu012 สายด่วนฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิดล
116 mu013 การอนุรักษ์ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืนของพรรณพืชป่าพื้นเมืองของไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
117 mu014 การเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล
118 nrru001 การรู้สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
119 nrru002 การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์สำหรับพาณิชอิเล็กทรอนิคส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
120 nstru001 ทักษะพื้นฐานการซ่อมบำรุงรักษาในสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
121 nu001 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Civilization and Local Wisdom) มหาวิทยาลัยนเรศวร
122 nu002 โปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ (LaTeX program for academic documents) มหาวิทยาลัยนเรศวร
123 nu003 เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารแบบผสมผสาน (Hybrid Building Construction) มหาวิทยาลัยนเรศวร
124 nu004 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (Concrete Building Technology) มหาวิทยาลัยนเรศวร
125 nu005 เภสัชบำบัดในโรคไตเรื้อรัง (Pharmacotherapy in Chronic Kidney disease) มหาวิทยาลัยนเรศวร
126 nu006 สถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคประชาชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
127 nu007 การบริหารภาครัฐ (Public Administration) มหาวิทยาลัยนเรศวร
128 nu008 พลังงานทดแทน (Renewable energy) มหาวิทยาลัยนเรศวร
129 nu009 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
130 nu010 การพัฒนาสภาพแวดล้อมในสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
131 nu011 กลยุทธ์การสร้างชุมชนการเรียนรู้ด้วย PLC มหาวิทยาลัยนเรศวร
132 nu012 การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครูยุคใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
133 nu013 พลวัตการเรียนรู้กับการสร้างนิยม (Learning Dynamic) มหาวิทยาลัยนเรศวร
134 nu014 การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
135 nu015 การบูรณาการ ICT เพื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
136 nu016 การใช้ ICT เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
137 nu017 การสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร มหาวิทยาลัยนเรศวร
138 nu018 การสร้างทีมงานเพื่อการพัฒนางานแบบมืออาชีพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
139 nu019 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
140 nu020 การเงินส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยนเรศวร
141 nu021 ภาษาอังกฤษสำหรับนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
142 nu022 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
143 nu023 สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
144 pkru001 กระบวณการสอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตร Microsoft PowerPoint 2013 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
145 psru001 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Innovation and Information Technology in Education) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
146 psu001 โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สามภาษาออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
147 psu002 ศิลปะอิสลาม (Islamic Art) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
148 psu003 เทคโนโลยีทางภาพถ่ายเพื่อสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
149 psu004 บาติก 1 (Batik 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
150 psu005 วิถีชีวิตมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
151 psu006 สุขภาวะกายและจิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
152 psu007 การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
153 rajapark001 จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) สถาบันรัชต์ภาคย์
154 rmutl.tak001 ระบบสารสนเทศทางบัญชี (Accounting Information System) เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
155 rmutl.tak002 บัญชีเบื้องต้น เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
156 rmutsb001 เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับการออกแบบสื่อภาพและเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
157 rmutt001 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Homeschool) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
158 rmutt002 ทักษะงานช่างพื้นฐาน (Basic Engineering Skill) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
159 rmutt003 เทคโนโลยี SMART GRID (Smart Grid) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
160 rmutt004 การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (A new entrepreneur) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
161 rmutt005 การเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (Preparing for Aging) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
162 rmutt006 เทคนิคการออกแบบและตกแต่งบ้านประหยัดพลังงาน (Energy Efficient Homes Design & Decoration) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
163 rmutt007 การแปรรูปอาหาร (Food Processing) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
164 rmutt008 อาหารเพื่อสุขภาพ (Food for Health) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
165 rmutt009 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (English for Cultural Tourism) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
166 rmutt010 การจัดคลังข้อมูลเพื่อการตัดสินใจขององค์กร (Data Warehouse for Decision Making in Organization) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
167 rmutt011 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (Fundamentals of Data Science) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
168 rmutt012 เทคนิคการสำรวจตัวอย่าง (Sampling Techniques) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
169 rmutt013 ภาษา Python สำหรับวิทยาการข้อมูล (Fundamental of Computer Programming with Python Language) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
170 rmutt014 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร (Calculus for Engineer) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
171 rmutt015 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับองค์กรธุรกิจ (Decision Support Systems) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
172 rsu001 คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining and Data Warehousing) มหาวิทยาลัยรังสิต
173 rsu002 เศรษฐศาสตร์ตลาดการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต
174 ru001 จริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์ (Ethics in Using Computer) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
175 sct001 การเตรียมสอบประกาศนียบัตร Microsoft Office Word 2013 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
176 spu001 หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น (Introduction to Principles of Logistics and Supply Chain Management) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
177 spu002 การบริหาร การสื่อสาร และการทำงานiร่วมกัน ด้วยเครื่องมือ Cloud-Based แห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
178 sru001 กระบวณการสอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตร Microsoft Excel 2013 มหาิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
179 ssru001 เพศศึกษารอบด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
180 ssru002 อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
181 ssru003 ประวัติศาสตร์ยุโรป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
182 ssru004 หลักพุทธธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
183 ssru005 การออกแบบสื่อเสียงเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
184 ssru006 การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
185 stou.ccdkm001 สตาร์ทอัพอังกฤษ (English Start Up) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
186 stou.ccdkm002 รู้จักสื่อ...รู้จักอาเซียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
187 stou.ccdkm003 สตาร์ทอัพชุมชน (Community Start Up) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
188 stou.ccdkm004 พื้นที่จุดประกาย (Start Up Space) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
189 stou.ccdkm005 ชีวิตทันยุค (Start Up Life) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
190 stou.ccdkm006 ชุมชนไอดอล (Idol Community) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
191 stou001 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
192 stou002 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
193 stou003 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
194 stou004 การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการทางการเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
195 stou005 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
196 stou006 เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
197 stou007 การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
198 stou008 กฎหมายอาญาภาคความผิด (มาตรา 309-398) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
199 stou009 คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
200 stou010 ผู้ดูแลผู้สูงอายุ...เพื่อป้องกันภาวะความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
201 stou011 การสร้างวินัยในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
202 stou012 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
203 stou013 SME Start Up มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
204 su001 กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
205 su002 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร
206 su003 เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร
207 su004 การวิจัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
208 su005 การออกแบบภาพประกอบสื่อสําหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศิลปากร
209 su006 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
210 su008 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
211 sut001 คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
212 swu001 ผู้ประกอบการเพื่อสังคมเบื้องต้น (Introduction to Social Entrepreneurship) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
213 swu002 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
214 swu003 Cloud Technology Tools เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
215 swu004 การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่าน Social Media มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
216 swu005 การหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
217 swu006 การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
218 swu007 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
219 swu008 Online Classroom ห้องเรียนยุคใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
220 swu009 การสร้างคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
221 swu010 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
222 swu011 การออกแบบ Infographic มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
223 thaimooc101 การพัฒนาวิชาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ OPEN EDX Thai MOOC
224 tsu001 ทักษิณศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
225 up001 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง มหาวิทยาลัยพะเยา
226 up002 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
227 up003 การใช้ภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา
228 up004 การสื่อสารในสังคมดิจิตัล มหาวิทยาลัยพะเยา
229 uru001 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข (Economics for happy living) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
230 uru002 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
231 utcc001 การวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง (Transportation System Planning and Design) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
232 utcc002 หลักการบัญชี (Principles of Accounting) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
233 wu001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
234 wu002 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
235 wu003 จิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
236 wu004 จิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
237 wu005 การเตรียมสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
238 yru001 วิชาภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา