ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่อมหาวิทยาล้ย
1 bru001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2 bu001 รู้ทันภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3 cmu001 การถ่ายภาพรังสีภายในช่องปากทางทันตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 cmu002 กล้วยไม้วิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 cmu003 การพยาบาลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 cmu004 ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 cmu005 การต่อต้านการทุจริตในประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 cmu006 การเป็นพลเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 cmu007 จิตวิทยากับ ชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 cmu008 Network Literacy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 cmu009 Information Literacy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 cmu010 Media Literacy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 cmu011 IT Literacy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14 cmu012 Graphic Design Crash Course มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 cmu013 การออกแบบการเรียนรู้สำหรับองค์กรภาคธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 cmu014 อาหารล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 cmu015 อาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 cmu016 เทคนิคการเล่นเทนนิสเบื้องต้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 cmu017 เทคนิคการนำเสนองานแบบมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 cmu018 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21 cmu019 ไอทีเพื่อการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 cpru001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
23 crru001 การออกแบบสื่อสามมิติด้วยโปรแกรม Blender3D มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
24 crru002 การสร้างภาพอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Blender3D มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
25 crru003 การสร้างMobile Application แบบไม่ต้องเขียน Code ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
26 crru004 การออกแบบและผลิตแผ่นพับด้วยโปรแกรม Inkscape (Open Source) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
27 crru005 ตกแต่งและสร้างภาพอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม GIMP (Open Source) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
28 crru006 การใช้ Google Apps for Education สำหรับการจัดการห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
29 crru007 การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
30 crru008 พื้นฐานมวยไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
31 crru009 นาฏยมวยไทย (มวยไทยสวยงาม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
32 crru010 นาฏศิลป์สำหรับปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
33 crru011 ขันโตกล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
34 crru012 อาหารสำหรับผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
35 crru013 เบสิกแคลคูลัส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
36 crru014 การพัฒนาระบบเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
37 crru015 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
38 crru016 ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
39 crru017 ภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
40 cu001 การแก้ปัญหาโลกร้อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41 cu002 บ้านแห่งยุคอนาคต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
42 cu003 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งและถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43 cu004 การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากขยะพลาสติก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44 cu005 สู่การเป็นนักพัฒนาเว็บ: การสร้างหน้าเว็บเบื้องต้นด้วย HTML และ CSS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45 cu006 การเขียนบรรยายตาราง กราฟและชาร์ตเป็นภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46 cu007 หลักสูตรลดความคลาดเคลื่อนในการใช้ยา เพื่มความปลอดภัยผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
47 cu008 การวางแผนกลยุทธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48 cu009 การคิดสร้างสรรค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49 cu010 การสอนงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50 cu011 การให้คำปรึกษาในงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
51 cu012 การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
52 cu013 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
53 cu014 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
54 cu015 องค์การแห่งการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
55 cu016 เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
56 cu017 การบริการที่เป็นเลิศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
57 cu018 การออกแบบสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
58 cu019 การจัดการความรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
59 cu020 การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
60 cu021 การผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
61 cu022 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
62 depa001 สตาร์ทอัพ มุ่งสู่ฝัน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
63 depa002 พลิกโฉมโลกด้วยดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
64 depa003 เทคโนโลยีขับเคลื่อนครัวโลก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
65 depa004 เทคโนโลยีเกษตร สำหรับคนเกษตร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
66 dpu001 อุตสาหกรรมการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
67 eau001 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
68 edX101-Thai-thaimooc002 การออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC Thai MOOC
69 hu001 เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
70 hu002 หลักการใช้ภาษาไทยสำหรับครู มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
71 hu003 เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ระบบ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
72 hu004 กฎหมายอาญา:ภาคทั่วไป มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
73 hu005 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
74 hu006 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
75 hu007 ขนมไทยพื้นบ้านภาคใต้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
76 hu008 พื้นฐาน Internet of Things (IoT) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
77 kku001 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
78 kku002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดการสารสนเทศเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
79 kku003 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
80 kku004 โปรแกรมคอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
81 kku005 วิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่เป็นฐานสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
82 kku006 นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
83 kku007 เทคโนโลยีอาหารและกระบวนการผลิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
84 kku008 การผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน generation ใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
85 kku009 การออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
86 kku010 การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
87 kku011 ทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
88 kku012 ทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
89 kku013 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
90 kmitl001 การถ่ายภาพเบื้องต้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
91 kmitl002 การผลิตรายการวีดีทัศน์เบื้องต้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
92 kmitl003 คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
93 kmitl004 หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
94 kmitl005 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
95 kmitl006 การปลูกพืชเบื้องต้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
96 kmitl007 การเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
97 kmitl008 การถ่ายภาพบุคคล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
98 kmitl009 การถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
99 kmitl010 การผลิตหนังสั้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
100 kmitl011 โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
101 kmitl012 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสู่ธุรกิจเงินล้าน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
102 kmitl013 การจัดการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงสวยงาม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
103 kmitl014 การท่องเที่ยวโดยชุมชน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
104 kmutnb001 การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วย Augmented Reality (AR) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
105 kmutt001 การอ่านแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Drawing) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
106 kmutt002 การออกแบบวงจรลำดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
107 kmutt003 เทคโนโลยีระบบรางและการจัดการการขนส่ง|Railway Technology and Transportation Management มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
108 kmutt004 ปรัชญาอาชีวศึกษาและความเป็นครู|Philosophy of Vocational Education and Teaching Professionalism มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
109 kmutt005 แอนิเมชั่น 3 มิติ ขั้นเริ่มต้น-ขั้นกลาง|3ds Animation Foundation มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
110 kmutt006 การออกแบบสื่อเพื่อการโฆษณา|Media Design for Advertising มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
111 kmutt007 การออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์|Computer Based Graphics Design มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
112 kmutt008 การผลิตรายการโทรทัศน์|Television Program Production มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
113 kmutt009 การถ่ายภาพขั้นสูงเพื่องานโฆษณา|Advanced Photography for Advertising มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
114 kmutt010 การถ่ายภาพทางอากาศยานโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)|Aerial Photography by Drone มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115 kmutt011 การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
116 ku001 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II (Engineering Mathematics II) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
117 ku002 ฟิสิกส์ทั่วไป I (General Physic I) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
118 ku003 เคมีทั่วไป (General Chemistry) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
119 mde-dl001 Digital Literacy for Digital Citizenship สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
120 mfu001 การจัดการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
121 mu001 การจัดการการเปลี่ยนแปลงมิติด้านการบริหารและการจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยมหิดล
122 mu002 กลยุทธ์สู่ประชาคมอาเซียน: การเมือง เศรษฐกิจ สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
123 mu003 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 ด้วยแนวทางที่ใช้สะเต็มเป็นฐาน มหาวิทยาลัยมหิดล
124 mu004 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 ด้วยแนวทางที่ใช้สะเต็มเป็นฐาน มหาวิทยาลัยมหิดล
125 mu005 การออกแบบวงจรดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหิดล
126 mu006 การประเมินโครงสร้างในกรณีภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล
127 mu007 การออกแบบโมเดลและงานพิมพ์ 3D โมเดลเพื่อการบริการชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล
128 mu008 ภัยพิบัติใกล้ตัว มหาวิทยาลัยมหิดล
129 mu009 ประวัติและตรวจร่างกาย...ใครคิดว่าไม่สำคัญ มหาวิทยาลัยมหิดล
130 mu010 การจัดการสาธารณภัย…ใครๆ ก็ต้องรู้! มหาวิทยาลัยมหิดล
131 mu011 กู้ชีพกู้ใจ…ใครๆ ก็ทำได้ มหาวิทยาลัยมหิดล
132 mu012 สายด่วนฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิดล
133 mu013 การอนุรักษ์ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืนของพรรณพืชป่าพื้นเมืองของไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
134 mu014 การเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล
135 nctu001 เศรษฐศาสตร์สร้างสรรค์|Creative Essentials of Economics National Chiao Tung University
136 nou001 การตลาดเชิงสร้างสรรค์ Creative Marketing National Open University of Taiwan
137 nou002 Open Mind! สื่อใหม่แบบข้ามขอบเขตและการประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์|Open Mind! Cross-Boundary New Media and Creative Public Relations|OpenMind! National Open University of Taiwan
138 nrru001 การรู้สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
139 nrru002 การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์สำหรับพาณิชอิเล็กทรอนิคส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
140 nstru001 ทักษะพื้นฐานการซ่อมบำรุงรักษาในสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
141 nu001 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Civilization and Local Wisdom) มหาวิทยาลัยนเรศวร
142 nu002 โปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ (LaTeX program for academic documents) มหาวิทยาลัยนเรศวร
143 nu003 เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารแบบผสมผสาน (Hybrid Building Construction) มหาวิทยาลัยนเรศวร
144 nu004 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (Concrete Building Technology) มหาวิทยาลัยนเรศวร
145 nu005 เภสัชบำบัดในโรคไตเรื้อรัง (Pharmacotherapy in Chronic Kidney disease) มหาวิทยาลัยนเรศวร
146 nu006 สถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคประชาชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
147 nu007 การบริหารภาครัฐ (Public Administration) มหาวิทยาลัยนเรศวร
148 nu008 พลังงานทดแทน (Renewable energy) มหาวิทยาลัยนเรศวร
149 nu009 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
150 nu010 การพัฒนาสภาพแวดล้อมในสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
151 nu011 กลยุทธ์การสร้างชุมชนการเรียนรู้ด้วย PLC มหาวิทยาลัยนเรศวร
152 nu012 การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครูยุคใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
153 nu013 พลวัตการเรียนรู้กับการสร้างนิยม (Learning Dynamic) มหาวิทยาลัยนเรศวร
154 nu014 การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
155 nu015 การบูรณาการ ICT เพื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
156 nu016 การใช้ ICT เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
157 nu017 การสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร มหาวิทยาลัยนเรศวร
158 nu018 การสร้างทีมงานเพื่อการพัฒนางานแบบมืออาชีพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
159 nu019 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
160 nu020 การเงินส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยนเรศวร
161 nu021 ภาษาอังกฤษสำหรับนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
162 nu022 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
163 nu023 สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
164 nu024 นเรศวรศึกษา (Naresuan Study) มหาวิทยาลัยนเรศวร
165 nu025 ภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกร (Spoken English for Pharmacist) มหาวิทยาลัยนเรศวร
166 nu026 ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยสำหรับเภสัชกร (Patient Communication Skill For Pharmacist) มหาวิทยาลัยนเรศวร
167 nu027 โปรแกรม Python สำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ (Python Programming for Scientific Computations) มหาวิทยาลัยนเรศวร
168 nu028 การเรียนร่วมศตวรรษที่ 21 (Start Up Inclusive Education in 21st century) มหาวิทยาลัยนเรศวร
169 nu029 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (UNIVERSAL DESIGN) มหาวิทยาลัยนเรศวร
170 nu030 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Introduction to Computer Information science) มหาวิทยาลัยนเรศวร
171 nu031 ระบบการสอนอัจฉริยะ (Intelligent Tutoring System) มหาวิทยาลัยนเรศวร
172 nu032 ความร่วมมือในการรักษาด้วยยา (Medication adherence) มหาวิทยาลัยนเรศวร
173 nu033 กฎหมายควบคุมอาคาร (Building Regulations) มหาวิทยาลัยนเรศวร
174 nu034 การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Development) มหาวิทยาลัยนเรศวร
175 nu035 เขียนแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Drawing) มหาวิทยาลัยนเรศวร
176 pim001 จิตวิทยาบุคลิกภาพ และการปรับตัว สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
177 pim002 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในยุค Thailand 4.0 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
178 pim003 วิจัยทางธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
179 pkru001 กระบวณการสอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตร Microsoft PowerPoint 2013 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
180 pncc001 ภูมิปัญญาท้องถิ่น "ว่าวเบอร์อามัส" วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
181 psru001 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Innovation and Information Technology in Education) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
182 psu001 โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สามภาษาออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
183 psu002 ศิลปะอิสลาม (Islamic Art) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
184 psu003 เทคโนโลยีทางภาพถ่ายเพื่อสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
185 psu004 บาติก 1 (Batik 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
186 psu005 วิถีชีวิตมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
187 psu006 สุขภาวะกายและจิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
188 psu007 การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
189 psu008 การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
190 psu009 ศิลปกรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
191 rajapark001 จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) สถาบันรัชต์ภาคย์
192 rbac001 เทคโนโลยีการเงิน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
193 rbac002 ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
194 rmutl.tak001 ระบบสารสนเทศทางบัญชี (Accounting Information System) เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
195 rmutl.tak002 บัญชีเบื้องต้น เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
196 rmutl.tak003 การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
197 rmutsb001 เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับการออกแบบสื่อภาพและเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
198 rmutt001 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Homeschool) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
199 rmutt002 ทักษะงานช่างพื้นฐาน (Basic Engineering Skill) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
200 rmutt003 เทคโนโลยี SMART GRID (Smart Grid) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
201 rmutt004 การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (A new entrepreneur) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
202 rmutt005 การเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (Preparing for Aging) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
203 rmutt006 เทคนิคการออกแบบและตกแต่งบ้านประหยัดพลังงาน (Energy Efficient Homes Design & Decoration) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
204 rmutt007 การแปรรูปอาหาร (Food Processing) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
205 rmutt008 อาหารเพื่อสุขภาพ (Food for Health) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
206 rmutt009 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (English for Cultural Tourism) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
207 rmutt010 การจัดคลังข้อมูลเพื่อการตัดสินใจขององค์กร (Data Warehouse for Decision Making in Organization) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
208 rmutt011 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (Fundamentals of Data Science) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
209 rmutt012 เทคนิคการสำรวจตัวอย่าง (Sampling Techniques) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
210 rmutt013 ภาษา Python สำหรับวิทยาการข้อมูล (Fundamental of Computer Programming with Python Language) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
211 rmutt014 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร (Calculus for Engineer) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
212 rmutt015 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับองค์กรธุรกิจ (Decision Support Systems) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
213 rpu001 การจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
214 rsu001 คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining and Data Warehousing) มหาวิทยาลัยรังสิต
215 rsu002 เศรษฐศาสตร์ตลาดการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต
216 rsu003 การวิเคราะห์เชิงลึกอภิมหาข้อมูล มหาวิทยาลัยรังสิต
217 rsu004 ความรู้เบื้องต้นการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
218 ru001 จริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์ (Ethics in Using Computer) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
219 sct001 การเตรียมสอบประกาศนียบัตร Microsoft Office Word 2013 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
220 sct002 การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วย กูเกิลด็อก กูเกิลชีท กูเกิลสไลด์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
221 sct003 การประยุกต์ใช้โปรแกรมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชั่น วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
222 sct004 ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
223 sdu001 การดูแลแบบประคับประคอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
224 sdu002 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
225 sdu003 พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
226 skru001 การออกแบบและสร้างสื่อ Interactive เพื่อการเรียนการสอนบน Smartphone มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
227 spu001 หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น (Introduction to Principles of Logistics and Supply Chain Management) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
228 spu002 การบริหาร การสื่อสาร และการทำงานiร่วมกัน ด้วยเครื่องมือ Cloud-Based แห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
229 spu003 การเตรียมพร้อมเพื่ออาชีพการขนส่งสินค้าทางถนน ตามคุณวุฒิวิชาชีพสาขาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
230 spu004 เรียนรู้การบริการผู้โดยสาร บนเครื่องบิน ตามคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา ต้อนรับบนเครื่องบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
231 spu005 เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุค Digital มหาวิทยาลัยศรีปทุม
232 sru001 กระบวณการสอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตร Microsoft Excel 2013 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
233 ssru001 เพศศึกษารอบด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
234 ssru002 อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
235 ssru003 ประวัติศาสตร์ยุโรป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
236 ssru004 หลักพุทธธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
237 ssru005 การออกแบบสื่อเสียงเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
238 ssru006 การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
239 stou.ccdkm001 สตาร์ทอัพอังกฤษ (English Start Up) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
240 stou.ccdkm002 รู้จักสื่อ...รู้จักอาเซียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
241 stou.ccdkm003 สตาร์ทอัพชุมชน (Community Start Up) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
242 stou.ccdkm004 พื้นที่จุดประกาย (Start Up Space) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
243 stou.ccdkm005 ชีวิตทันยุค (Start Up Life) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
244 stou.ccdkm006 ชุมชนไอดอล (Idol Community) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
245 stou.ccdkm007 ท่องเที่ยวชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (CCDKM)
246 stou.ccdkm008 ธุรกิจบริการสปาและการประยุกต์งานแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (CCDKM)
247 stou.ccdkm009 ศิลปะการปรุงอาหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (CCDKM)
248 stou.ccdkm010 พื้นฐานนักออกแบบแฟชั่นสำหรับชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (CCDKM)
249 stou001 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
250 stou002 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
251 stou003 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
252 stou004 การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการทางการเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
253 stou005 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
254 stou006 เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
255 stou007 การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
256 stou008 กฎหมายอาญาภาคความผิด (มาตรา 309-398) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
257 stou009 คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
258 stou010 ผู้ดูแลผู้สูงอายุ...เพื่อป้องกันภาวะความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
259 stou011 การสร้างวินัยในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
260 stou012 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
261 stou013 SME Start Up มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
262 StudioX-Thai-thaimooc004 การสร้างและการจัดการรายวิชา MOOC Thai MOOC
263 su001 กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
264 su002 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร
265 su003 เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร
266 su004 การวิจัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
267 su005 การออกแบบภาพประกอบสื่อสําหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศิลปากร
268 su006 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
269 su007 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
270 sut001 คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
271 swu001 ผู้ประกอบการเพื่อสังคมเบื้องต้น (Introduction to Social Entrepreneurship) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
272 swu002 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
273 swu003 Cloud Technology Tools เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
274 swu004 การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่าน Social Media มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
275 swu005 การหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
276 swu006 การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
277 swu007 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
278 swu008 Online Classroom ห้องเรียนยุคใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
279 swu009 การสร้างคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
280 swu010 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
281 swu011 การออกแบบ Infographic มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
282 swu012 สร้างแบรนด์ดีด้วย R.I.C.H. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
283 tcu001 Thai MOOC Help Thailand Cyber University
284 thaimooc001 การพัฒนาวิชาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ OPEN EDX Thai MOOC
285 tsu001 ทักษิณศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
286 tsu002 ศิลปะ หัตกรรม และการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
287 tsu003 วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีและความเชื่อในภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
288 up001 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง มหาวิทยาลัยพะเยา
289 up002 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
290 up003 การใช้ภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา
291 up004 การสื่อสารในสังคมดิจิตัล มหาวิทยาลัยพะเยา
292 uru001 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข (Economics for happy living) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
293 uru002 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
294 uru003 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
295 utcc001 การวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง (Transportation System Planning and Design) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
296 utcc002 หลักการบัญชี (Principles of Accounting) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
297 VideoX-Thai-thaimooc003 การสร้างวิดีทัศน์สำหรับรายวิชา MOOC Thai MOOC
298 wu001 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับปัจจุบันและอนาคต (IT for the Present and Beyond) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
299 wu002 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
300 wu003 จิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
301 wu004 จิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
302 wu005 การเตรียมสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
303 yru001 วิชาภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา