สรุป 10 มาตรฐานการเรียนการสอน MOOC ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ

ปราวีณยา สุวรรรณัฐโชติ และเสมอกาญจน์ โสภณ หิรัญรักษ์. (2560).

เอกสารสรุป 10 มาตรฐานการเรียนการสอน MOOC ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ จำนวน 4 หน้า


10 Standards of Practice in Teaching and Learning MOOCs: ThaiMOOC

Suwannatthachote, P. & Sophonhiranrak, S. (2017). A Development of Standard of Practice in Teaching and Learning MOOCs. Bangkok: The Thai Cyber University Project, The Higher Education Commission.

   
มาตรฐานและแนวปฏิบัติการเรียนการสอน MOOC ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ

เอกสารฉบับสมบูรณ์จำนวน 121 หน้า
โครงการพัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติการเรียนการสอน MOOC ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ตามสัญญาเลขที่ สอ.61.1/2559

ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ และ เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์. (2560). มาตรฐานและแนวปฏิบัติการเรียนการสอน MOOC ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ. กรุงเทพฯ: โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา