ตั้งแต่เปิดให้บริการครั้งแรก : TCU-LMS เมื่อ 12 ม.ค. 2548
Thai MOOC เมื่อ 1 ก.ย. 2559
  TCU-LMS Thai MOOC
จำนวนสมาชิกที่ลงทะเบียน 267,194 82,774
จำนวนบทเรียน 867 300
จำนวนหลักสูตร 17 -
การลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียน 516,795 159,256
สถาบันร่วมโครงการ 58 60
ปรับปรุงข้อมูลครั้งหลังสุด : 12 พฤศจิกายน 2561