ตั้งแต่เปิดให้บริการครั้งแรก : TCU-LMS เมื่อ 12 ม.ค. 2548
Thai MOOC เมื่อ 1 ก.ย. 2559
  TCU-LMS Thai MOOC
จำนวนสมาชิกที่ลงทะเบียน 266,515 68,799
จำนวนบทเรียน 867 234
จำนวนหลักสูตร 17 -
การลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียน 514,376 131,112
สถาบันร่วมโครงการ 47 53
ปรับปรุงข้อมูลครั้งหลังสุด : 4 กันยายน 2561