ตั้งแต่เปิดให้บริการครั้งแรก : TCU-LMS เมื่อ 12 ม.ค. 2548
Thai MOOC เมื่อ 1 ก.ย. 2559
  TCU-LMS Thai MOOC
จำนวนสมาชิก 267,406 142,615
บทเรียนที่เปิดปัจจุบัน 867 59
จำนวนหลักสูตร 17 -
การลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียน 517,335 157,628
สถาบันร่วมโครงการ 58 95
ปรับปรุงข้อมูลครั้งหลังสุด : 12 มิถุนายน 2562