โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การประชุมวิชาการ

Development of Information Management Systems in Accordance with the Thai Qualifications Framework for Higher Education via Cloud Computing

โดย Thassanee Rodmunkong & Panita Wannapiroon & Prachyanun Nilsook, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Thailand
B2_4
เอกสารประกอบ