โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การประชุมวิชาการ

Digital Library Operating Management System by North Bangkok University

โดย Suphot Phuangkamnerd North Bangkok University, Thailand & Prachyanun Nilsook King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Thailand & Ravisada Thamrongviwanna Chulalongkorn University, Thailand
c1_3
เอกสารประกอบ