โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การประชุมวิชาการ

Enhancing Lifelong Learning for Thai Education: Developing an Effective Web-Based Learning Resource that Support Lifelong Learning of Thai Learners Within K-12 ASEAN Environment

โดย Watsatree Diteeyont Kasetsart University, Thailand
D1_3
เอกสารประกอบ