โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | Anytime Anywhere Everyone can Learn

การประชุมวิชาการ

ความพร้อมด้านโครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการศึกษา

โดย ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ