โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | Anytime Anywhere Everyone can Learn

การประชุมวิชาการ

ความพร้อมด้านโครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการศึกษา

โดย ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ