โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | Anytime Anywhere Everyone can Learn

การประชุมวิชาการ

5 ปี TCU กับการขับเคลื่อนอีเลิร์นนิงในอุดมศึกษาไทย

โดย ผศ.สุพรรณี สมบุญธรรม