โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | Anytime Anywhere Everyone can Learn

การประชุมวิชาการ

บทบาทของTCU การสนับสนุนด้านอี-เลิร์นนิง

โดย ผศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
บทบาทของTCU การสนับสนุนด้านอี-เลิร์นนิง
บทบาทของTCU การสนับสนุนด้านอี-เลิร์นนิง (2)