โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | Anytime Anywhere Everyone can Learn

การประชุมวิชาการ

การบริหารจัดการ e-Learning ให้สำเร็จ

โดย ผศ.สุพรรณี สมบุญธรรม
การบริหารจัดการ e-Learning ให้สำเร็จ