โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | Anytime Anywhere Everyone can Learn

การประชุมวิชาการ

ทักษะ บทบาทหน้าที่และการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง

โดย ผศ.ดร.ปราวีณยา สุวรณณัฐโชติ
ทักษะ บทบาทหน้าที่และการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง (3)