โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | Anytime Anywhere Everyone can Learn

การประชุมวิชาการ

ทิศทางการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงในประเทศไทย

โดย ผศ.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงในประเทศไทย (2)