โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | Anytime Anywhere Everyone can Learn

การประชุมวิชาการ

Social Media, Social Network, e-Learning, และ อุดมศึกษา จะไปด้วยกันได้อย่างไร?

โดย อาจารย์วรสรวง ดวงจินดา
Social Media, Social Network, e-Learning, และ อุดมศึกษา จะไปด้วยกันได้อย่างไร?