โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | Anytime Anywhere Everyone can Learn

การประชุมวิชาการ

นวัตกรรมสังคมแห่งการเรียนรู้ขับเคลื่อนด้วยไอซีที (Societal Innovation)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณี สมบุญธรรม
นวัตกรรมสังคมแห่งการเรียนรู้ขับเคลื่อนด้วยไอซีที (Societal Innovation)