โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | Anytime Anywhere Everyone can Learn

การประชุมวิชาการ

Societal Innovation นวัตกรรมสังคมแห่งการเรียนรู้ขับเคลื่อนด้วยไอซีทีภายใต้ APEC Learning Community Builders (ALCoBs)

โดย Prof. Dr. YoungHwan Kim
Societal Innovation นวัตกรรมสังคมแห่งการเรียนรู้ขับเคลื่อนด้วยไอซีทีภายใต้ APEC Learning Community Builders (ALCoBs)