โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | Anytime Anywhere Everyone can Learn

การประชุมวิชาการ

อภิปรายกรณีศึกษากิจกรรม Societal Innovation นวัตกรรมสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้ APEC

โดย ผศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
อภิปรายกรณีศึกษากิจกรรม Societal Innovation นวัตกรรมสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้ APEC