โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | Anytime Anywhere Everyone can Learn

การประชุมวิชาการ

อภิปรายแนวทางกิจกรรม Societal Innovation นวัตกรรมสังคมแห่งการเรียนรู้ขับเคลื่อนด้วยไอซีที

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี
อภิปรายแนวทางกิจกรรม Societal Innovation นวัตกรรมสังคมแห่งการเรียนรู้ขับเคลื่อนด้วยไอซีที