โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | Anytime Anywhere Everyone can Learn

การประชุมวิชาการ

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางการการสร้างกิจกรรมนวัตกรรมสังคมแห่งการเรียนรู้ขับเคลื่อนด้วยไอซีที

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางการการสร้างกิจกรรมนวัตกรรมสังคมแห่งการเรียนรู้ขับเคลื่อนด้วยไอซีที