โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การประชุมวิชาการ

Thai Innovations for Education: - BiMMA (Banknote iMagnifier Mobile Application)

โดย Associate Professor Prakob Koraneekij, Ph.D. Associate Professor Noawanit Songkram, Ph.D. Associate Professor Jintavee Khlaisang, Ed.D.
Thai Innovations for Education: - BiMMA (Banknote iMagnifier Mobile Application)