โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | Anytime Anywhere Everyone can Learn

การประชุมวิชาการ

MOOC & Filpped Learning in Higher Education

โดย Prof. JinHyouk Im
MOOC & Filpped Learning in Higher Education
MOOC & Filpped Learning in Higher Education (2)
MOOC & Filpped Learning in Higher Education (3)
MOOC & Filpped Learning in Higher Education (4)
MOOC & Filpped Learning in Higher Education (5)