โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | Anytime Anywhere Everyone can Learn

การประชุมวิชาการ

Blended Learning & e-Pedagogy A Success Case Study from Thailand

โดย Dr. Keerati Chayakulkheeree
Blended Learning & e-Pedagogy A Success Case Study from Thailand
Blended Learning & e-Pedagogy A Success Case Study from Thailand (2)