โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | Anytime Anywhere Everyone can Learn

การประชุมวิชาการ

Education 3.0: ICT Tools for 21st Century Learners

โดย Dr. Jintavee Khlaisang
Education 3.0: ICT Tools for 21st Century Learners
Education 3.0: ICT Tools for 21st Century Learners (2)
Education 3.0: ICT Tools for 21st Century Learners (3)
เอกสารประกอบ