หลักการและเหตุผล

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University : TCU) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ดำเนินการประสานกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนทางไกล และเป็นหน่วยงานผู้ให้บริการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) แก่ประชาชนทุกระดับ ทุกอาชีพ ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น และเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

TCU เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ จึงจัดหาชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Tell Me More เพื่อให้เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ด้านภาษาอังกฤษ ที่จะเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ แก่ประชาชนทุกระดับ ทุกอาชีพ ให้มีความสามารถในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น จากผู้เรียน

บทเรียนนี้มีประโยชน์ทั้งกับผู้เรียนที่ต้องการที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และครูสอนภาษาอังกฤษ ที่ต้องการใช้บทเรียนนี้เพื่อจัดการเรียนการสอน

สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ TCU จะมีหลักสูตรอบรม ซึ่งจะจัดให้เป็นระยะๆ ตามประกาศที่ท่านสามารถติดตามได้ที่ Web site ของ TCU

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1. สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
2. มีแบบทดสอบ เพื่อวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ ทั้งก่อนเรียน และหลังเรียน

 

หน้าหลัก


โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

328 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400