คำถาม : กรณี ลืมรหัสผ่าน ต้องทำอย่างไร

คำตอบ : ให้คุณป้อนข้อมูล รหัสผู้ใช้ ของคุณ ในกล่อง "ลืมรหัสผ่าน" ในหน้า Home page ของ Web site TCU นะคะ ทาง TCU จะตรวจสอบรหัสผู้ใช้ของคุณ และจะแจ้งรหัสผ่านของคุณกลับไปให้ทราบทาง e-Mail ที่คุณได้ระบุไว้ตอนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของ TCU ค่ะ

คำถาม : กรณี ลืมทั้งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ต้องทำอย่างไร

คำตอบ : ให้ติดต่อกลับมาที่เจ้าหน้าที่ TCU e-Mail : tcustaff@hotmail.com ด้วย e-Mail ที่คุณได้ระบุตอนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของ TCU นะคะ ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลของคุณ ที่ระบุตอนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของ TCU ด้วยค่ะ ทาง TCU จะตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล พร้อมทั้ง e-Mail ของคุณ และจะแจ้งรหัสผู้ใช้กับรหัสผ่านของคุณกลับไปให้ทราบทาง e-Mail ค่ะ

คำถาม : กรณี สมัครเรียนรายวิชาใน TCU มีขั้นตอนอย่างไร

คำตอบ : เมื่อลงทะเบียนเป็นนักเรียนของ TCU แล้ว ให้เลือกหัวข้อ เลือกเรียน --> เลือกวิชาเรียน--> ลง ทะเบียนวิชาเรียน(เลือกรายวิชาที่ต้องการ) จากนั้นให้เลือกหัวข้อ ห้องเรียน จะเห็นรายวิชาที่คุณลงทะเบียนไว้ แล้ว คลิกเลือกเข้าวิชาที่ต้องการเรียนได้เลยค่ะ ดูคำอธิบายวิธีการใช้แบบอะนิเมชั่นได้ที่ http://www.thaicyberu.go.th/OfficialTCU/manual/video.asp

คำถาม : เมื่อเข้าเรียนในวิชาที่เลือกเรียนแล้ว ทำไมไม่สามารถแสดงบทเรียนที่เลือกได้

คำตอบ : บทเรียนรายวิชาต่าง ๆ ถูกสร้างจากเครื่องมือต่าง ๆ หลายโปรแกรม ดังนั้นก่อนที่จะใช้งานบทเรียนในระบบ TCU-LMS ผู้ที่จะใช้งานควรที่จะตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อน โดยสามารถเลือกคำสั่งตรวจสอบความพร้อมได้จากคำสั่งด้านซ้ายมือของ หน้าหลัก

คำถาม : เวลาเปิดบทเรียนที่เป็น Power Point (สไลด์ของอาจารย์) ทำไมไม่ขึ้น

คำตอบ : เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณยังไม่มี File ที่ใช้เล่น Power Point บน Internet Explorer ให้ Download โปรแกรม ไปติดตั้งที่เครื่อง จากนั้นให้ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนเข้าบทเรียน คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม

คำถาม : กรณีเป็นอาจารย์ ต้องการสมัครเข้าเป็นนักเรียนของ TCU จะต้องสมัครเป็นนักเรียน หรือ อาจารย์

คำตอบ : บุคคลที่ต้องการสมัครเป็นผู้เรียนของ TCU ไม่ว่าอยู่ในฐานะใด จะต้องสมัครลงทะเบียนเป็นนักเรียนเท่านั้น

คำถาม : การลงทะเบียนเป็นอาจารย์ ในระบบ Experimental Zone กับระบบปกติ Official Zone แตกต่างกันอย่างไร

คำตอบ : TCU-LMS แบ่งระบบการจัดการเรียนออกเป็น 2 Zone ได้แก่ Official Zone และ Experimental Zone Official Zone อนุญาตให้มีการลงทะเบียนเป็นอาจารย์ได้ แต่จะได้รับสิทธิ์ในการสร้างบทเรียน เฉพาะหลักสูตรและรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติเนื้อหาวิชา(Content) จาก TCU แล้วเท่านั้น

Experimental Zone เป็น Zone ที่เปิดไว้สำหรับ ครู/อาจารย์ ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเป็นอาจารย์และทดลองสร้างบทเรียน โดยเมื่อสมัครลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถที่จะสร้างบทเรียนได้ทันที โดยไม่ต้องรออนุมัติสิทธิจาก TCU (สมัครลงทะเบียนและเข้าระบบ ได้ที่รายละเอียดของคำแนะนำสำหรับอาจารย์ ในหน้าหลัก)

ครู/อาจารย์ ที่สมัครและสร้างบทเรียนใน Zone นี้ กรุณาแนะนำให้นักเรียนของท่านลงทะเบียนเรียนใน Experimental Zone อีกครั้ง เพื่อจะได้เข้าไปเรียนในบทเรียนที่ท่านสร้างขึ้นไว้ในระบบ TCU-LMS ค่ะ

คำถาม : กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยต่างๆ ยอมรับระบบการเรียนแบบนี้หรือไม่ บริษัทต่าง ๆ จะยอมรับผลการเรียนจากระบบนี้เพื่อรับเข้าทำงานหรือไม่ และค่าเทอมในการเรียนแต่ละภาคการศึกษา ประมาณเท่าใด

คำตอบ : มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU - Thailand Cyber University) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรที่จะเปิดสอน online จะเป็นความร่วมมือระหว่าง TCU กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีการเปิดสอนหลักสูตรเหล่านั้น เมื่อเรียนวิชาครบตามโปรแกรมที่เลือกและผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่ถูกกำหนดในแต่ละหลักสูตรแล้ว ผู้เรียนจะได้รับปริญญาบัตรจากการอนุมัติของมหาวิทยาลัยที่ร่วมมือกับ TCU ตามหลักสูตร online ที่เปิดสอน หลักสูตรที่เปิดสอนใน TCU จะมีมาตรฐานตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้ค่ะ TCU จะเริ่มเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตร online ในปีการศึกษา 2549 (ประมาณเดือนมิถุนายนปี 2549) สำหรับกำหนดการเปิดรับสมัคร และค่าใช้จ่ายในการเรียน จะขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละหลักสูตร และค่าธรรมเนียนที่แต่ละมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการเป็นผู้กำหนด

ท่านสามารถติดตามการเปิดรับสมัครหลักสูตรต่าง ๆ ได้จาก Web site TCU (http://www.thaicyberu.go.th) นะคะ