โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | Anytime Anywhere Everyone can Learn

การประชุมวิชาการ

E-Portfolios as a Necessary Trend: Students Managing Their Own Learning

โดย LIM Cher Ping, Ph.D. Professor of Curriculum and Innovations The Hong Kong Institute of Education, Hong Kong
Ep.1
Ep.2
Ep.3
Ep.4
Ep.5
เอกสารประกอบ