โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | Anytime Anywhere Everyone can Learn

การประชุมวิชาการ

Thai Higher Education Innovation – Interactive eBook System: Academic world meets with Technology: A Show Case from the Two Universities

โดย “KKU Bookish” Asst. Prof. Denpong Soodphakdee, Ph.D. Khonkaen University, Thailand “SPU i-eBook” Vorasuang Duangchinda, Ph.D. (IT) Sripatum University, Thailand
Ep.1
Ep.2
Ep.3
Ep.4