โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | Anytime Anywhere Everyone can Learn

การประชุมวิชาการ

Digital Learning for Creating Future Global Citizen: SEAMEO Perspective

โดย Gatot Hari Priowirjanto, Ph.D. Director of SEAMEO Secretariat, Thailand
Gatot Hari Priowirjanto, Ph.D.
Tinsiri Siribodhi, Ph.D.
เอกสารประกอบ