โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | Anytime Anywhere Everyone can Learn

การประชุมวิชาการ

Future Trends in Digital Learning: Focusing on SIGONGmedia Technology

โดย Prof. Duk Hoon Kwak, Ph.D. Vice Chairman, SIGONGmedia, Republic of Korea
Prof. Duk Hoon Kwak, Ph.D.
เอกสารประกอบ