โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | Anytime Anywhere Everyone can Learn

การประชุมวิชาการ

Managing the Class While on Location in China: Possibilities, Problems, and Potentials

โดย Prof. Emeritus Richard Cornell, Ed.D. University of Central Florida, USA
Prof. Emeritus Richard Cornell, Ed.D.
เอกสารประกอบ