โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | Anytime Anywhere Everyone can Learn

การประชุมวิชาการ

A Paradigm Shift in Education Enhanced with ICT e-Learning for the Benefit of the Learning Mind

โดย Prof. Tosh Yamamoto, Ph.D. Associate Director, Division of Promotion of Educational Development, The Center for Teacher and Learning, Kansai University, Japan
Prof. Tosh Yamamoto, Ph.D.
เอกสารประกอบ