โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | Anytime Anywhere Everyone can Learn

การประชุมวิชาการ

Designing Mobile Learning Application for the Five Aggregates Learning by Questioning-Answering

โดย Sorraya Priaoprasit, Prachyanun Nilsook, Pullop Piriyasurawong
Designing Mobile Learning Application for the Five Aggregates Learning by Questioning-Answering