โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | Anytime Anywhere Everyone can Learn

วิชาเรียนตามอัธยาศัย

เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาพื้นฐาน เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

TCU-TMM101 :: ชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Tell Me More

ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

ผู้สนใจ จะต้องลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของ TCU และให้สมัครเรียนวิชา TCU-TMM101 เพื่อทำขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม Tell Me More ตามคำอธิบายในบทเรียน

DSD-LANG-KR-001 :: ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ

DSD-LANG-JA-001 :: ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ

PSU-242-164 :: Introduction to Queueing Networks: Engineering Approach